Organizator imprezy np. wesela, komunii nie ma prawa żądać od uczestników takiego wydarzenia informacji o zaszczepieniu przeciw Covid-19; osoba taka ewentualne może to zrobić z własnej inicjatywy - przekazał w czwartek Urząd Ochrony Danych Osobowych.

UODO w czwartkowym komunikacie powołuje się na przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W ocenie UODO "nie uprawniają" one podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób "do żądania od nich udostępnienia informacji o zaszczepieniu przeciwko COVID-19". Dodano, że ewentualne okazywanie dowodów potwierdzających fakt zaszczepienia może się odbywać z inicjatywy samej osoby zainteresowanej skorzystaniem z usług takiego podmiotu.

UODO tłumaczy, że informacje o zaszczepieniu są danymi dotyczącymi zdrowia i stanowią one szczególną kategorię danych osobowych, o której mowa w art. 9 ust.1 RODO. Urząd przypomina, że ich przetwarzanie jest objęte ściślejszą ochroną i dopuszczalne oraz legalne po spełnieniu przynajmniej jednej z przesłanek określonych w tym przepisie.

"Przetwarzanie szczególnych kategorii danych jest więc dopuszczalne m.in. wówczas, gdy jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, które zawierają odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową" - wyjaśnił Urząd.

Wskazał, że w Polsce jednymi z przepisów regulujących kwestie postępowania w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Urząd przypomniał, że określa ono m.in. limity osób mogących uczestniczyć w różnych wydarzeniach. Zgodnie z jednym z zapisów, do liczby osób mogących uczestniczyć w imprezie i spotkaniu do 25 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku, a także w imprezie i spotkaniu do 150 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali, nie wlicza się m.in. osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Według UODO przepisy tego rozporządzenia "nie regulują możliwości żądania od osób uczestniczących w takim wydarzeniu udostępnienia informacji na temat ich szczepienia".

Nie określają też, kto i na jakich zasadach oraz w jaki sposób może weryfikować, czy dana osoba jest zaszczepiona przeciwko COVID-19

- przekazało UODO. Jak dodało, nie przewidują też one "konkretnych środków ochrony", o których mowa w RODO.

"Dlatego nie można uznać ich za podstawę uprawniającą podmioty zobowiązane do przestrzegania określonego tymi przepisami limitu osób do pozyskiwania od uczestników takiego wydarzenia informacji o odbyciu przez nich szczepienia ochronnego. Tym samym nie mają one prawa żądać podania od nich takich danych, a osoba, której dane dotyczą, nie ma obowiązku ich podania" - wskazał UODO.

Urząd przekazał, że w takiej sytuacji, tylko gdy zainteresowana osoba wyrazi zgodę na przedłożenie informacji o zaszczepieniu, pozyskanie takich informacji może zostać uznane za uprawnione. UODO jednocześnie zaznacza, że zgoda takiej osoby "musi być dobrowolna, świadoma, konkretna – wyrażona w formie jednoznacznego okazania woli i możliwa do odwołania w każdym czasie".

"Należy przy tym pamiętać również o tym, by nadmiarowo nie ingerować w prywatność osoby - np. poprzez utrwalanie okazanych dokumentów czy też zebranych oświadczeń woli. Brak jest bowiem przesłanek także do dalszego przechowywania informacji o zaszczepieniu po zweryfikowaniu informacji"- zaznacza UODO.

Oznacza to - jak tłumaczy UODO - że gdy osoba, której dane dotyczą, zdecyduje się na dobrowolne okazanie certyfikatu szczepienia, to wystarczające jest, że administrator się z nim zapozna i wpuści tę osobę poza limitem. "Nie może zaś tej informacji dalej przechowywać" - podkreślił Urząd. Zastrzegł jednocześnie, że dane te muszą być m.in. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą.

Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii było uaktualniane zmieniającymi rozporządzeniami. Aktualnie do 25 czerwca można organizować imprezy okolicznościowej na zewnątrz oraz wewnątrz (np. w restauracji). Obowiązuje limit osób – maks. 150. Tego typu wydarzenia mogą odbywać się w ścisłym reżimie sanitarnym. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika). Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Również do 25 czerwca dopuszczona jest m.in. działalność gospodarcza związana z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z). Ustalono jednak warunek: w pomieszczeniu, w którym realizowana jest tego rodzaju działalność może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 mkw. powierzchni pomieszczenia. Do ograniczenia tego nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19.