Nie tylko badania kliniczne, lecz także eksperymenty badawcze będzie mogła wesprzeć finansowo Agencja Badań Medycznych. Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o ABM oraz niektórych innych ustaw.

Projekt przewiduje również wyłączenie przepisów o zamówieniach publicznych w odniesieniu do angażowania przez ABM ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie oraz innych ocen i opinii dotyczących realizacji zadań agencji. Ma to umożliwić jej dobór właściwego wsparcia merytorycznego. Projektowana nowela zakłada też możliwość przyznania agencji dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, dzięki czemu będą możliwe np. zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także usprawnienie procedur konkursowych prowadzonych przez ABM. Doprecyzowano, że wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do złożenia protestu tylko od negatywnego wyniku konkursu, a możliwość odwołania będzie istniała tylko w zakresie przyznanego poziomu dofinansowania.