W pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym lub izbie ekspedycyjnej – po spełnieniu odpowiednich warunków – będą mogły się odbywać szczepienia w aptekach.

Resort zdrowia skierował do konsultacji dwa projekty zmieniające rozporządzenia: w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, oraz w sprawie metody zapobiegania COVID-19, które regulują kwestie szczepień w aptekach. Taką możliwość wprowadziła jedna z ostatnich nowelizacji (z 15 kwietnia br.) ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która czeka na podpis prezydenta.
Szczepienia w aptekach będą odbywać się w wyodrębnionych pomieszczeniach, które znajdują się w każdej ogólnodostępnej aptece, przy czym konieczne będzie zachowanie rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie lub wydzielenie w nim obszaru do przeprowadzenia tej procedury, gwarantującego bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności pacjentów. Szczepienia należy zorganizować tak, aby nie zakłócały czynności w innych pomieszczeniach apteki, można też wyznaczyć czas pracy apteki przeznaczony wyłącznie do przeprowadzania szczepień.
Apteczny punkt szczepień musi być wyposażony m.in. w środki ochrony osobistej, środki odkażające, a także adrenalinę w celu zastosowania w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego. Musi się w nim znajdować również komputer z dostępem do internetu i drukarką, niewykorzystywany w czasie przeprowadzania szczepienia do ekspedycji aptecznej.
Przypomnijmy, że już wcześniej farmaceuci zostali upoważnieni do wykonywania i kwalifikowania do szczepień (m.in. na mocy ustawy antycovidwej z 21 stycznia br.; Dz.U. z 2021 r. poz. 159). Jednak do tego, by możliwe było szczepienie w aptece, konieczna była kolejna zmiana ustawowa ze wskazaniem, że proces ten musi być oddzielony od normalnych zadań apteki.
W zeszłym tygodniu, w wywiadzie udzielonym DGP, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska informowała, że już ponad 9 tys. farmaceutów ukończyło kursy lub jest w trakcie szkoleń uprawniających do wykonywania szczepień. ©℗
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń w konsultacjach