Resort zdrowia skierował do konsultacji dwa projekty zmieniające rozporządzenia: w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki, oraz w sprawie metody zapobiegania COVID-19, które regulują kwestie szczepień w aptekach. Taką możliwość wprowadziła jedna z ostatnich nowelizacji (z 15 kwietnia br.) ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która czeka na podpis prezydenta.
Szczepienia w aptekach będą odbywać się w wyodrębnionych pomieszczeniach, które znajdują się w każdej ogólnodostępnej aptece, przy czym konieczne będzie zachowanie rozdziału czasowego poszczególnych funkcji pełnionych przez to pomieszczenie lub wydzielenie w nim obszaru do przeprowadzenia tej procedury, gwarantującego bezpieczeństwo oraz poszanowanie intymności i godności pacjentów. Szczepienia należy zorganizować tak, aby nie zakłócały czynności w innych pomieszczeniach apteki, można też wyznaczyć czas pracy apteki przeznaczony wyłącznie do przeprowadzania szczepień.