Podczas briefingu poseł Michał Szczerba przypomniał, że od listopada 2020 roku, po odejściu ze stanowiska Sławomira Pinkasa, GIS kieruje osoba do tego nieuprawniona. - W ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej czytamy, że stanowisko GIS może zajmować osoba, która jest lekarzem lub uzyskała w odrębnych działaniach specjalizację w dziedzinie medycyny.

Tymczasem, jak przypomnieli posłowie Szczerba i Joński, kiedy odszedł Sławomir Pinkas, premier powierzył obowiązki osobie niespełniającej wymagań ustawowych. Krzysztof Saczka p.o. szefa GIS jest bowiem informatykiem i w opinii posłów KO osobą niekompetentną na tym stanowisku.

- Nie posiada wiedzy na tematy epidemiologiczne i na temat walki z pandemią. I teraz teraz Krzysztof Saczka występuje do Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie dra Grzesiowskiego, chcąc go pozbawić prawa do uprawiania zawodu. PiS-owski urzędnik ośmiela się "wyjąć" dra Grzesiowskiego z bazy lekarzy.

Reklama

Posłowie Joński i Szczerba zapowiedzieli,że kierują pismo do ministra zdrowia i premiera o natychmiastowe stosowanie przepisów prawa, które obowiązują w zakresie GIS.

Wnoszą także o powołanie na stanowisko szefa GIS osoby, która będzie spełniać wymogi ustawowe.

Reklama

- Stan przejściowy stał się stanem trwałym, od 6 miesięcy nie ma konkursu i nie ma GIS w czasie pandemii - dodał Michał Szczerba.

Kto może być Głównym Inspektorem Sanitarnym

Art. 8. [Wymagania na stanowisku Głównego Inspektora Sanitarnego; powołanie; nadzór]

1. Główny Inspektor Sanitarny jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

2. Głównego Inspektora Sanitarnego powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Sanitarnego.

4. Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego powołuje, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, odwołuje jego zastępców.

5. Nadzór nad Głównym Inspektorem Sanitarnym sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

6. Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego może zajmować osoba, która:

1) jest lekarzem i uzyskała, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

8) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141) oraz nie współpracowała z tymi organami.

[...]

18. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio ust. 6-16, z tym że co najmniej jeden z zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego powinien być lekarzem, który uzyskał, w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach, specjalizację w dziedzinie medycyny mającej zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub posiada wyższe wykształcenie i uzyskał specjalizację w dziedzinie medycyny lub ochrony zdrowia mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.