W gminie Dębica w województwie małopolskim powstanie uzdrowisko Latoszyn. Będą tam leczone choroby ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne oraz układu nerwowego.

Przewiduje to projekt rozporządzenia w sprawie nadania statusu uzdrowiska sołectwom Latoszyn i Podgrodzie. Teren ten posiada już od 2012 r. status obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Na obszarze uzdrowiska Latoszyn występuje naturalny surowiec leczniczy – woda mineralna siarczanowo-wapniowa pochodząca ze złoża wód podziemnych. Posiada ono klimat o właściwościach leczniczych, który może być wykorzystywany w leczeniu uzdrowiskowym takich schorzeń jak choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, choroby układu trawienia, otyłość, choroby skóry i choroby kobiece. Dla kuracjuszy przygotowano tam m.in. zakład przyrodoleczniczy i basen leczniczy.
Jak wynika z badań, na które powołują się autorzy rozporządzenia, klimat projektowanego uzdrowiska Latoszyn jest korzystny, nie wpływa obciążająco na organizm osób w nim przebywających, także w zakresie jakości powietrza. Parametry sanitarne powietrza nie przekraczają obowiązujących norm (z pewnymi wyjątkami, m.in. w zakresie liczby dni z przekroczeniem średniej dobowej stężenia pyłu PM10), również poziomy hałasu oraz pól elektromagnetycznych są w normie.
Uzdrowiskiem może zostać obszar, który ma złoża naturalnych surowców leczniczych oraz klimat o właściwościach leczniczych, spełnia wymagania środowiskowe oraz posiada odpowiednią infrastrukturę. W Polsce znajduje się obecnie 45 uzdrowisk, a osiem miejscowości (łącznie z Latoszynem) ma status obszaru ochrony uzdrowiskowej, co zwykle poprzedza utworzenie uzdrowiska. Otrzymuje go teren, który spełnia warunki klimatyczne i środowiskowe, ale nie ma jeszcze zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
Co istotne, w praktyce status uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej wyklucza możliwość prowadzenia na danym terenie określonych działalności i tworzenie przedsiębiorstw, które mogłyby wpłynąć na właściwości klimatu czy środowiska (np. jakość powietrza czy poziom hałasu).
O nadanie statusu uzdrowiska albo obszaru ochrony uzdrowiskowej występuje urząd gminy. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji ministra zdrowia gmina musi co najmniej raz na 10 lat przedstawić mu operat uzdrowiskowy, który potwierdzi, że obszar spełnia ustawowe wymagania.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji