NPZ powstaje na co najmniej 5 lat. Zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym jest ustanawiany w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

W projekcie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 znalazło się pięć celów operacyjnych – profilaktyka nadwagi i otyłości; profilaktykę uzależnień; promocję zdrowia psychicznego; zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne oraz zdrowe i aktywne starzenie się. Nie znalazł się w nim jeden z celów, który obowiązywał w poprzedniej wersji NPZ na lata 2016-2020 – poprawa zdrowia prokreacyjnego.

"Po konsultacjach Narodowego Programu Zdrowia zapadła decyzja o kontynuacji programu ochrony zdrowia prokreacyjnego" – poinformował Andrusiewicz.

"Wprowadzony zostanie monitoring efektów programu. Jednocześnie podjęliśmy decyzję, by równolegle prowadzona była diagnoza zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Dotychczas mężczyźni byli diagnozowali dopiero po diagnozie kobiety i wykluczeniu przeszkód po jej stronie" – poinformował.

Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 ma być zwiększenie liczby lat przeżytych przez Polaków w zdrowiu oraz zmniejszenie nierówności w zdrowiu.

W ocenie skutków regulacji projektu zaznaczono, że umieralność i przeciętna długość życia w Polsce w dalszym ciągu odbiegają od średnich wskaźników dla krajów Unii Europejskiej, a ich poprawa nie następuje w wystarczająco szybkim tempie.

W ramach wielu zadań służących realizacji określonych celów NPZ przewidziano m.in. wprowadzenie przedmiotu "lekcja o zdrowiu" do podstawy programowej nauczania; dofinansowanie szkolnych klubów sportowych; określenie norm żywienia w szpitalach; prace nad systemem przyjaznego etykietowania żywności oraz ograniczanie skali przemytu i liczby nielegalnych miejsc odkażania alkoholu.

Wśród zadań są też m.in. działania na rzecz podnoszenia zgłaszalności do rządowych programów profilaktycznych i szczepień obowiązkowych, a także edukacja zdrowotna osób starszych, w szczególności w zakresie profilaktyki urazów i prewencji upadków oraz zasad unikania skutków polipragmazji (przyjmowania wielu leków jednocześnie).