Lekarze anestezjolodzy, którzy uzyskali uprawnienia poza UE i nie przeszli procedury nostryfikacji, będą mogli wykonywać szereg czynności na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, choć w przypadku znieczuleń i resuscytacji – pod ścisłym nadzorem specjalisty anestezjologa z pełnymi uprawnieniami.

Zmianę taką ma wprowadzić nowelizacja rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Dotyczy lekarzy obcokrajowców, którzy mają zalegalizowany przez konsula RP lub opatrzony apostille dyplom specjalisty w tej dziedzinie z kraju swojego pochodzenia.
Projekt jest pokłosiem ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (Dz.U. poz. 2401), dopuszczającej do wykonywania zawodu lekarza osoby, które uzyskały kwalifikacje poza UE. Ich status jest szczególny, ponieważ nie mają pełnych uprawnień specjalisty. W związku z dużym zapotrzebowaniem na lekarzy tej specjalności zdecydowano się jednak na rozszerzenie ich kompetencji.
Zgodnie z zaproponowaną regulacją będą oni mogli m.in. kwalifikować pacjentów do znieczulenia przy zabiegach planowanych, transportować ich bezpośrednio po znieczuleniu – również w przypadku konieczności stosowania urządzeń monitorujących funkcje życiowe, a także wykonywać część świadczeń z zakresu intensywnej terapii.
Lekarze korzystający z procedury uproszczonego uznania kwalifikacji, pracujący ponad dwa lata na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, będą również warunkowo dopuszczeni do prowadzenia resuscytacji, podejmowania decyzji o jej zakończeniu oraz wykonywania znieczuleń. W przypadku przejmowania resuscytacji będzie to miało miejsce na wezwanie specjalisty, w przypadku jej zakończenia – po konsultacji z nim. Zaś do znieczulenia będzie mógł być dopuszczony specjalista z zagranicy, który dostanie zgodę na wykonanie konkretnego zabiegu od kierującego oddziałem oraz będzie dysponował pisemnym potwierdzeniem wydanym przez ordynatora oddziału, że dysponuje wiedzą i umiejętnościami odpowiednimi do wykonywania znieczulenia. Dokument ten będzie przechowywany w aktach osobowych lekarza.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji