Chodzi o projekt nowelizacji rządowego rozporządzenia z 21 grudnia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Opublikowany w środę projekt zakłada wprowadzenie zwolnienia z obowiązku odbywania kwarantanny obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci, którzy będą jedynie przejeżdżać przez Polskę do miejsca swojego zamieszkania lub pobytu.

W projekcie doprecyzowano również, że obowiązkowi odbywania kwarantanny podlegają również osoby wjeżdżające do Polski przez granicę wewnętrzną Polski - z Unią Europejską, które podróżują transportem zbiorowym. Zdaniem projektodawców pozwoli to wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jakie może budzić przepis rozporządzenia z 21 grudnia.

Zgodnie z rządowym rozporządzeniem z 21 grudnia osoby, które przekroczą granicę zewnętrzną UE w terminie do 17 stycznia będą musiały przekazać Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będą odbywać obowiązkową 10-dniową kwarantannę. Powinny również przekazać swój numer telefonu.

Obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy także osób przekraczających granicę wewnętrzną środkami transportu zbiorowego. W takim przypadku przewoźnik powinien poinformować pasażerów o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny, zaś osoba przekraczająca granicę powinna przed jej przekroczeniem przekazać przewoźnikowi informację o miejscu odbycia kwarantanny. Z kolei przewoźnik powinien niezwłocznie przekazać ją jednostce podległej ministrowi zdrowia w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Z obowiązku odbycia kwarantanny wyłączono m.in. osoby z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Kwarantanny nie muszą odbywać także osoby przekraczające granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych.