Za przyjęciem ustawy wraz ze zmianami wynikającymi z poprawek głosowało 95 senatorów, 1 był przeciw, a 3 się wstrzymało.

Ustawa o zawodzie farmaceuty określa zasady uzyskiwania prawa wykonywania tego zawodu, wykonywania go i ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów. Zapisano w niej, że zawód farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym i może wykonywać go osoba, która spełnia ustawowe wymagania.

Ponadto stanowi, że wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego i polega m.in. na sprawowaniu opieki farmaceutycznej, udzielaniu usług farmaceutycznych i wykonywaniu zadań zawodowych.

Reklama

Opieka farmaceutyczna zdefiniowana została jako świadczenie zdrowotne udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.

Reklama

Opieka medyczna może obejmować m.in. prowadzenie konsultacji farmaceutycznych; wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta; opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej czy wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Usługi farmaceutyczne obejmują m.in.: wydawanie z apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych, sporządzanie produktów leczniczych, przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego, usługi farmacji klinicznej i udzielanie porady farmaceutycznej.

Senat wprowadził m.in. przepis, że aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym. Wprowadził zapis obejmujący farmaceutów obowiązkowym ubezpieczeniem OC oraz umożliwił także im przeprowadzanie szczepień ochronnych.

"Umożliwienie wykonywania szczepień, zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19 i przeprowadzania szczepień populacyjnych stanowi krok w dobrą stronę zakresie wykorzystania potencjału zawodu farmaceuty" – uzasadniała w czasie prac nad ustawą senator Agnieszka Gorgoń-Komor(KO).

Farmaceuta też w świetle jednej z poprawek (nr 8) nie będzie mógł odmówić wydania wyrobu medycznego lub "niektórych produktów leczniczych do stosowania w antykoncepcji".

Dodatkowo Senat wprowadził poprawkę, że inspekcja farmaceutyczna może podjąć decyzję o czasowym zamknięciu (na okres nie dłuższy niż 3 miesiące) hurtowni farmaceutycznej, apteki i punktu aptecznego, gdy po stwierdzeniu uchybień placówki te nie usuną ich w wyznaczonym przez organ terminie.

"Poprawka nr 12 zmierza do wprowadzenia gradacji surowości środków stosowanych w razie naruszenia przepisów o obrocie produktami leczniczymi. Unieruchomienie placówki dopiero w przypadku nieusunięcia uchybienia" – wyjaśnił w czasie głosowań sens konkretnej poprawki (nr 12) marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Niektóre z poprawek wprowadziły spójność terminologiczną w regulacji.

Poprawkami wniesionymi przez Senat ma zająć się w sobotę Sejm. Głosowania zaplanowano na godzinę 13.00.