Senat opowiedział się w piątek późnym wieczorem za ustawą o zawodzie farmaceuty. Wprowadził do niej poprawki. Dopuścił m.in. możliwość przeprowadzania szczepień ochronnych przez farmaceutów, objęcie ich obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Farmaceuci nie będą mogli również odmówić wydawania niektórych produktów leczniczych.

Za przyjęciem ustawy wraz ze zmianami wynikającymi z poprawek głosowało 95 senatorów, 1 był przeciw, a 3 się wstrzymało.

Ustawa o zawodzie farmaceuty określa zasady uzyskiwania prawa wykonywania tego zawodu, wykonywania go i ustawicznego rozwoju zawodowego farmaceutów. Zapisano w niej, że zawód farmaceuty jest samodzielnym zawodem medycznym i może wykonywać go osoba, która spełnia ustawowe wymagania.

Ponadto stanowi, że wykonywanie zawodu farmaceuty ma na celu ochronę zdrowia pacjenta oraz ochronę zdrowia publicznego i polega m.in. na sprawowaniu opieki farmaceutycznej, udzielaniu usług farmaceutycznych i wykonywaniu zadań zawodowych.

Opieka farmaceutyczna zdefiniowana została jako świadczenie zdrowotne udzielane przez farmaceutę i stanowiące dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii.

Opieka medyczna może obejmować m.in. prowadzenie konsultacji farmaceutycznych; wykonywanie przeglądów lekowych wraz z oceną farmakoterapii, z uwzględnieniem problemów lekowych pacjenta; opracowywanie indywidualnego planu opieki farmaceutycznej czy wystawianie recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Usługi farmaceutyczne obejmują m.in.: wydawanie z apteki lub punktu aptecznego produktów leczniczych, sporządzanie produktów leczniczych, przeprowadzanie wywiadu farmaceutycznego, usługi farmacji klinicznej i udzielanie porady farmaceutycznej.

Senat wprowadził m.in. przepis, że aptekarz samodzielnie podejmuje decyzje w zakresie sprawowania opieki farmaceutycznej, udzielania usług farmaceutycznych oraz wykonywania zadań zawodowych, kierując się wyłącznie dobrem pacjenta i nie jest związany w tym zakresie poleceniem służbowym. Wprowadził zapis obejmujący farmaceutów obowiązkowym ubezpieczeniem OC oraz umożliwił także im przeprowadzanie szczepień ochronnych.

"Umożliwienie wykonywania szczepień, zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19 i przeprowadzania szczepień populacyjnych stanowi krok w dobrą stronę zakresie wykorzystania potencjału zawodu farmaceuty" – uzasadniała w czasie prac nad ustawą senator Agnieszka Gorgoń-Komor(KO).

Farmaceuta też w świetle jednej z poprawek (nr 8) nie będzie mógł odmówić wydania wyrobu medycznego lub "niektórych produktów leczniczych do stosowania w antykoncepcji".

Dodatkowo Senat wprowadził poprawkę, że inspekcja farmaceutyczna może podjąć decyzję o czasowym zamknięciu (na okres nie dłuższy niż 3 miesiące) hurtowni farmaceutycznej, apteki i punktu aptecznego, gdy po stwierdzeniu uchybień placówki te nie usuną ich w wyznaczonym przez organ terminie.

"Poprawka nr 12 zmierza do wprowadzenia gradacji surowości środków stosowanych w razie naruszenia przepisów o obrocie produktami leczniczymi. Unieruchomienie placówki dopiero w przypadku nieusunięcia uchybienia" – wyjaśnił w czasie głosowań sens konkretnej poprawki (nr 12) marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Niektóre z poprawek wprowadziły spójność terminologiczną w regulacji.

Poprawkami wniesionymi przez Senat ma zająć się w sobotę Sejm. Głosowania zaplanowano na godzinę 13.00.