Minister zdrowia Adam Niedzielski wydał zarządzenie dotyczące podziału obowiązków kierownictwa resortu. Zapisano w nim m.in., że w czasie nieobecności ministra pracami resortu kieruje wiceminister Waldemar Kraska.

Niedzielski został powołany na urząd ministra zdrowia 26 sierpnia 2020 r., zastąpił na tym stanowisku Łukasza Szumowskiego. W ministerstwie zdrowia jest obecnie czworo wiceministrów: Józefa Szczurek-Żelazko, Waldemar Kraska, Sławomir Gadomski i Maciej Miłkowski.

W myśl zarządzenia minister zdrowia sprawuje nadzór m.in. nad Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Głównym Inspektorem Sanitarnym i prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Gabinet Polityczny, swoje biuro, Biuro Komunikacji, Departament Prawny, Departament Nadzoru i Kontroli, Departament Systemu Zdrowia oraz Wydział Ochrony Informacji Niejawnych. Minister nadzoruje działalność m.in. Centrum e-Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wiceminister Józefa Szczurek-Żelazko - jako sekretarz stanu - jest członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Rady Dialogu Społecznego oraz Stałego Komitetu Rady Ministrów. Wiceminister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Dialogu Społecznego, Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki, Departament Pielęgniarek i Położnych oraz Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w zakresie psychiatrii i uzależnień. Szczurek-Żelazko nadzoruje działalność m. in. Agencji Badań Medycznych i Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Reklama

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska – jako sekretarz Stanu - jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich oraz Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra. Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności, Departament Współpracy Międzynarodowej oraz Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny, z wyłączeniem zakresu psychiatrii i uzależnień. Kraska nadzoruje działalność m.in. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Podsekretarz stanu w MZ Sławomir Gadomski inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Analiz i Strategii, Departament Budżetu i Finansów, Departament Oceny Inwestycji oraz Wieloosobowe Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego. Nadzoruje działalność m.in. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Gadomski wykonuje w imieniu ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa w części zdrowie.

Podsekretarz stanu Maciej Miłkowski inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji oraz nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia Waldemar Kraska, a w przypadku jego nieobecności Józefa Szczurek-Żelazko.

W związku z zarządzeniem, moc straciło poprzednie dotyczące zakresu czynności sekretarzy stanu oraz podsekretarzy stanu w Ministerstwie Zdrowia z maja 2020 r.