Do końca 2023 r. będą obowiązywać obecne unijne przepisy, które stanowią podstawę, aby pracodawcy zatrudniający osoby z dysfunkcjami zdrowotnymi otrzymywali na ten cel wsparcie.
Taką decyzję podjęła Komisja Europejska, która przygotowała projekt rozporządzenia przedłużający funkcjonowanie dwóch innych rozporządzeń. Pierwszym z nich jest rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Odnosi się ono do pomocy finansowej udzielanej przez państwa członkowskie m.in. na rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych. To właśnie przepisy tego rozporządzenia wymagają, aby dofinansowania do wynagrodzeń osób z dysfunkcjami zdrowotnymi – wypłacane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – nie przekraczały 75 proc. kosztów płacy i powodowały tzw. efekt zachęty (wzrost zatrudnienia ogółem). Drugim przedłużanym aktem prawnym jest rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu do pomocy de minimis, które określają zasady jej udzielania oraz limit jej wysokości (maksymalnie 200 tys. euro w okresie trzech lat kalendarzowych).
Obydwa rozporządzenia miały obowiązywać do 31 grudnia 2020 r., a więc jeszcze tylko przez pół roku. Jednak z uwagi na epidemię ich funkcjonowanie zostanie wydłużone o trzy lata, do 31 grudnia 2023 r. W efekcie pomoc publiczna będzie udzielania pracodawcom na takich samych zasadach jak dotychczas.