Badania komercyjne nie będą mogły przekraczać 30 proc. ogółu testów w ramach diagnostyki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wykonywanych w placówkach będących w sieci laboratoriów COVID.
Taki przepis znalazł się w projekcie rozporządzenia określającego ich standard. Dziś mija termin zgłaszania uwag do niego.
Celem rozporządzenia jest opisanie wymogów, jakie będą musiały spełniać medyczne laboratoria diagnostyczne w sieci laboratoriów COVID. Stworzą je placówki wpisane do wykazu prowadzonego przez zespół powołany przez ministra zdrowia. Aby uzyskać wpis do niego, trzeba spełnić m.in. wymagania dotyczące personelu medycznego, ciągłości wykonywania badań oraz wyposażenia w sprzęt.
Laboratorium COVID może wykonywać badania finansowane ze środków NFZ, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i z budżetu państwa, a także badania komercyjne, w tym wykonywane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej opłacane przez pracodawców. Testy komercyjne nie mogą jednak dotyczyć osób odbywających kwarantannę, pozostających w izolacji i objętych nadzorem epidemiologicznym ani osób z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Te osoby powinny być przebadane w pierwszej kolejności.
Badania komercyjne nie będą też mogły przekraczać 30 proc. ogółu badań w danym laboratorium COVID. Złamanie tej zasady także będzie skutkowało wykreśleniem z wykazu. O ponowny wpis będzie można się ubiegać po trzech miesiącach, pod warunkiem przejścia pozytywnej wstępnej weryfikacji (próbki badań przeprowadzanych przez laboratoria z wykazu będą bowiem weryfikowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny).
Co miesiąc osoba uprawniona do reprezentacji laboratorium będzie składać ministrowi oświadczenie potwierdzające spełnianie określonych w rozporządzeniu zasad, obejmujące również liczbę wykonanych badań – z uwzględnieniem źródeł ich finansowania.
Projekt przesądza, że badania w kierunku zakażenia koronawirusem bez wpisu do wykazu laboratoriów COVID są naruszeniem warunków określonych w ustawie o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji