Zakaz wywozu i sprzedaży respiratorów i kardiomonitorów poza granicami Polski oraz obowiązek informowania wojewody najpóźniej na 36 godzin przed zamiarem wywozu środków ochrony osobistej oraz płynów do dezynfekcji, zakłada rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Zakaz wywozu respiratorów i kardiomonitorów obowiązuje aż do odwołania.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy będą chcieli sprzedawać poza granice sprzęt ochrony osobistej (gogle, kombinezony, maseczki ochronne i chirurgiczne, ochraniacze na buty, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń) mają obowiązek złożyć wojewodzie właściwemu dla siedziby firmy albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy informację w tej sprawie. Najpóźniej na 36 godzin przed planowanym wywozem.

Wojewoda może złożyć do premiera wniosek o wydanie zakazu wywozu lub zbycia tych produktów.
Rozporządzenie (i jego nowelizacja) określa maksymalny limit klientów przebywających jednocześnie w sklepach, na straganach oraz na stacjach paliw płynnych. Mogą to być maksymalnie trzy osoby (nie licząc sprzedawcy). W przypadku urzędów pocztowych – jest to maksymalnie dwie osoby na jedno okienko pocztowe. Limity te obowiązują do 11 kwietnia.

Czas między godziną 10 a 12 jest zarezerwowany na zakupy wyłącznie dla seniorów (powyżej 65. roku życia), wyjątkiem są sytuacje kiedy wydanie z apteki leku jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia i zdrowia. Zakupów należy dokonywać w jednorazowych rękawiczkach, a stanowisko kasowe musi być dezynfekowane po każdym kliencie.

Rozporządzenie wprowadza też regulacje, dotyczące pracowników. Odległość pomiędzy stanowiskami pracy powinna wynosić co najmniej 1,5 m, a jeżeli jest to niemożliwe ze względu na charakter wykonywanej działalności, zakład ma obowiązek zapewnienia środków ochrony osobistej.

Do odwołania zawieszono międzynarodowe pasażerskie połącznia kolejowe. Osoby, przekraczające granicę będą musiały przekazać swoje dane i wskazać miejsce, gdzie będą odbywać 14-dniową kwarantannę. Muszą ją odbywać wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Z kwarantanny zwolnione są m.in. załogi samolotów, pracownicy obsługujący pociąg towarowy, a także kierowcy wykonujący przewozy towarowe lub osobowe.

Przepisów, dotyczących kwarantanny nie stosuje się również np. do pracowników gospodarstw rolnych, jeżeli gospodarstwo to znajduje się po obu stronach granicy, policji na służbie, przedstawicieli misji dyplomatycznych, przejeżdżających tranzytem przez Polskę w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.

Po zakończeniu kwarantanny pracownik składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny.

Do 11 kwietnia br. obowiązuje co do zasady zakaz przemieszczania się po terytorium kraju. Wyjątki wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, zakupu towarów i usług, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym opieki zdrowotnej, a także wolontariatu w walce z koronawirusem.

Do odwołania obowiązuje natomiast zakaz działalności restauracji i barów (z wyjątkiem posiłków na wynos), działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, działalność sportowa i rekreacyjna, działalności kin, kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych), fryzjerskiej i kosmetycznej, salonów tatuażu i piercingu, działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej, siłowni i fitness, usług hotelarskich, działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Rozporządzenie utrzymuje zakaz handlu w galeriach powyżej 2 tys. m kw. do odwołania za wyjątkiem sprzedaży: żywności, produktów kosmetycznych innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych, gazet, artykułów budowlanych lub remontowych, artykułów dla zwierząt domowych lub paliw.

Zakaz dotyczy też działalności usługowej z wyjątkiem najemców, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług: medycznych, bankowych, pocztowych, ubezpieczeniowych, pralniczych lub gastronomicznych (dostarczanie żywności).

W uroczystościach religijnych do 11 kwietnia może uczestniczyć do 5 osób, natomiast od 12 kwietnia do odwołania – do 50 osób, wliczając uczestników i osoby przewodzące.

Do odwołania zawieszone jest działanie placówek uzdrowiskowych, udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji za wyjątkiem świadczeń dotyczących kontynuacji leczenia po ostrej fazie choroby.

Ponadto wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej do właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, będzie miał obowiązek informowania właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu (możliwość zajmowania terenu dopuszcza ustawa o walce z COViD).

Do dnia 11 kwietnia 2020 r. obowiązuje zakaz korzystania z: parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także plaż.

Ograniczenia dotyczą także przemieszczania się. Jednocześnie pieszo mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że dotyczy to rodzica z dzieckiem do 13. roku życia lub osobą niepełnosprawną. Ponadto osoby do 18. roku życia mogą przemieszczać się jedynie z rodzicem lub inną osobą dorosłą.

W transporcie miejskim, ale także np. w autobusach prywatnych, gdzie jest co najmniej 9 miejsc, jednocześnie nie może przebywać więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.