Czym się różnią: kwarantanna, izolacja i nadzór epidemiologiczny? Kiedy mogą mogą być stosowane.

Kwarantanna domowa

O pozostanie w domu i poddanie się kwarantannie domowej może zostać poproszona osoba, która:

w ciągu ostatnich 14 dni była w regionach, w których odnotowano przypadki koronawirusa

• miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem

• pracowała w placówce, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusa lub odwiedzały osoby znajdujące się w takich placówkach

Jeśli u osoby pojawią się objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, trzeba skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną albo zgłosić się do oddziału zakaźnego, gdzie zostanie ustalony dalszy tryb postępowania medycznego.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

jeśli osoba nie ma objawów – skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną; zostanie ona zakwalifikowana do jednej z grup ryzyka z zaleceniem do kwarantanny domowej lub samokontroli stanu zdrowia przez 14 dni

jeśli mamy objawy, tj. kaszel, gorączka i duszności – należy koniecznie poddać się kontroli medycznej w placówce zajmującej się leczeniem i diagnostyką chorób zakaźnych.

Izolacja

Izolacja to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Osobę najczęściej izolujemy w izolatce. Z osobą izolowaną kontaktuje się personel medyczny w jednorazowej odzieży ochrony biologicznej.

Nadzór epidemiologiczny

Jest to obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej

Nadzór epidemiologiczny prowadzony jest przez pracowników inspekcji sanitarnej.

Wywiad epidemiologiczny najczęściej jest prowadzony telefonicznie. Z uwagi na warunki, jakie osoba spełnia po wywiadzie epidemiologicznym powinna ona:

• albo odsunąć się od aktywności zawodowej i społecznej

• albo kontrolować stan zdrowia przez 14 dni

Stan epidemii

To sytuacja prawna wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Stan zagrożenia epidemicznego

To sytuacja prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych.

Na podstawie informacji GIS