Projekty o niższej wartości bez oceny ich celowości, za to wzmocniona ocena tych bardziej wartościowych – to jedna ze zmian, którą ma wprowadzić przygotowywana przez resort zdrowia nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej.
Jej projekt opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. To już drugie podejście do zmian w systemie IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) – nad projektem w tej sprawie toczyły się prace w zeszłym roku, w poprzedniej kadencji rządu, nie zostały jednak ukończone.
Przypomnijmy – inwestycje na rynku usług zdrowotnych już teraz podlegają ocenie. Opinia o celowości inwestycji (OCI) jest ważnym elementem przy decyzjach o rozdzielaniu pieniędzy. Wnioski składa się do wojewody lub – w szczególnych przypadkach – do ministra zdrowia. Służy temu wprowadzony w 2016 r. IOWISZ.
W poprzednim projekcie zaproponowano, że ocenie nie będą podlegać inwestycje o wartości mniejszej niż 2 mln zł, zaś zwiększy się kontrola tych wartych więcej niż 50 mln zł. Nowa wersja jest na etapie wykazu, zatem nie znamy jeszcze wszystkich szczegółów. Można jednak przypuszczać, że zapisy znacząco się nie zmienią, bowiem umieszczono informację, że projekt ten był już procedowany.
Tym razem także zaproponowano uzależnienie kontraktowania świadczeń z NFZ od posiadania pozytywnej OCI. Tak jak poprzednio zapowiedziano dolny limit – inwestycje o niższej wartości nie będą potrzebowały oceny, z kolei dla inwestycji strategicznych, o wysokiej wartości, które w znacznym stopniu oddziałują na rynek usług medycznych, wzmocniona ma być merytoryczna ocena przez utworzenie Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych jako wysokospecjalistycznego organu pomocniczego. Poza tym formularze wniosku i oceny mają zostać uproszczone, a formy ich składania – ujednolicone. Ma się to odbywać drogą elektroniczną za pomocą systemu IOWISZ.
Jak wynika z analiz dołączonych do poprzedniego projektu, w latach 2016–2018 inwestycje do 2 mln zł stanowiły 27 proc. wszystkich wniosków i dotyczyły głównie drobnych zakupów sprzętu medycznego. Wyeliminowanie ich ułatwi ocenę tych bardziej istotnych z punktu widzenia zapewnienia dostępu do świadczeń.
Podczas zeszłorocznych prac nad projektem w tej sprawie eksperci pozytywnie wypowiadali się na temat wprowadzenia dolnych i górnych pułapów inwestycji podlegających ocenie. Wskazywali, że zwłaszcza ta pierwsza zmiana zapewni zarządzającym lecznicami większą autonomię.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych