Ustawa, która została podpisana w poniedziałek przez prezydenta, ma na celu zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w ramach opieki.

Ma też doprowadzić do zintegrowania działań osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami oraz umożliwić podjęcie rzeczywistej współpracy z rodzicami i pełnoletnimi uczniami.

Opieka zdrowotna nad uczniami, realizowana w szkole, obejmie profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologiczną w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną w szkole mają sprawować pielęgniarki albo higienistki, a opiekę stomatologiczną – lekarze dentyści.

W szkołach, w których nie ma gabinetów profilaktyki zdrowotnej opieka ma być prowadzona w miejscach określonych w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku braku gabinetów dentystycznych w gabinetach poza szkołą albo dentobusach.

Do monitorowania opieki zdrowotnej nad uczniami uprawnieni będą wojewodowie oraz Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ustawie – Prawo oświatowe dotyczących orzeczenia lekarskiego dla uczniów klas sportowych, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.