Zarządzenie głosi, że w planie finansowym Funduszu na ten rok zmniejsza się kwotę określoną w pozycji "obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną" z 842 555 tys. zł do 107 519 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków w pozycji "koszty świadczeń opieki zdrowotnej". W ramach zmiany planu finansowego nastąpi więc zwiększenia planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Funduszu w wysokości 735 036 tys. zł.

Dzięki temu zabezpieczone zostaną środki m.in. na realizację zwiększenia wyceny punktowej w umowach o udzielanie świadczeń leczenia szpitalnego na oddziałach chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej w 2019 r. (w kwocie 680 594 tys. zł).

Uruchomienie rezerwy pozwoli również na zabezpieczenia finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego opieki w ramach sieci onkologicznej w kwocie (32 000 tys. zł).

Pieniądze zostaną wydatkowane również na zabezpieczenie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych (w kwocie 22 442 tys. zł).

NFZ zapowiada, że zmiana tegorocznego planu finansowego Funduszu na 2019 r. w pozostałej kwocie 107 519 tys. zł zostanie dokonana odrębnym zarządzeniem prezesa NFZ.