W środę na pierwszym po wakacjach posiedzeniu zbiera się Senat, który zajmie się nowelizacją ustawy dot. ułatwień dla rolników w związku z afrykańskim pomorem świń. W porządku trzydniowych obrad jest też ustawa, która gwarantuje płacę minimalną m.in. dyspozytorom i opiekunom medycznym.

Nowelizacja ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia dotyczy pracowników innych niż wykonujący zawody medyczne i gwarantuje m.in. płacę minimalną; jest w niej też zapisany korzystniejszy wskaźnik podwyższenia wynagrodzenia dla pielęgniarek z wyższym wykształceniem magisterskim. W noweli poszczególnym zawodom zapisano współczynniki pracy. To liczba, przez którą zostanie pomnożone przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z roku poprzedniego w celu obliczenia najniższego dopuszczalnego prawem wynagrodzenia zasadniczego tej grupy pracowników.

Według danych ministerstwa zdrowia w kraju jest 35 tys. etatów pracowników działalności podstawowej. Kwota podwyżek dla nich ma wynieść w tym roku (regulacja ma obowiązywać z mocą od pierwszego lipca) około 23 mln zł. Nie wszyscy z tych 35 tys. pracowników mają wynagrodzenie niższe niż zakłada ustawa. Poniżej zakładanego minimum zarabia w tej grupie około 20 proc. osób z wyższym wykształceniem, około 40 proc. ze średnim i 75 proc. z wykształceniem podstawowym.

Senat zajmie się także nowelizacją ustawy dotyczącej ASF, która ma ułatwić rolnikom sprzedaż tuczników z obszarów objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem tam afrykańskiego pomoru świń. Ustawa zakłada wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie z 2016 roku – obok dotychczas wskazanych tam produktów mięsnych – objęte będzie również mięso pochodzące od zdrowych świń z gospodarstw rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF.

Izba zajmie się też ustawą o spółdzielniach rolników. Nowe przepisy, przygotowane przez resort rolnictwa zakładają m.in. zmniejszenie obciążeń podatkowych dla rolników zakładających spółdzielnie (np. obligatoryjne zniesienie podatku od nieruchomości). Spółdzielnie rolników będą też wspólnie planować i prowadzić produkcję oraz przetwórstwo produktów dostarczonych przez członków. Wspólnie będą również mogły przechowywać, konfekcjonować i standaryzować te produkty oraz prowadzić handel. Ustawa zakłada też, że spółdzielnie będą mogły upowszechniać wśród swoich członków korzystne dla środowiska metody uprawy, technologie produkcji i metody gospodarki odpadami.

Proponowane rozwiązania mają - w zamyśle ich autorów - kompleksowo uregulować zasady i sposób funkcjonowania spółdzielni stricte rolniczych, przez stworzenie zachęt do powoływani takich podmiotów, a także lepszych warunków ekonomicznych do prowadzenia przez nich działalności.

W porządku obrad jest też ustawa o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP), która reguluje status prawny placówki. Według ustawy podstawową działalnością CMKP jest kształcenie podyplomowe w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w tej dziedzinie. Zgodnie z ustawą CMKP organizuje i realizuje kształcenie podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, które wykonują zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, z wyłączeniem kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. CMKP poza studiami podyplomowymi może również prowadzić kształcenie doktorantów.

Senat zajmie się także zmianami w Kodeksie wykroczeń, które przewidują m.in. określenie na poziomie 500 zł stałego progu, od którego kradzież przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem. Nowelizację przygotował resort sprawiedliwości. Zaproponował zmianę zasady, według której określa się, czy popełniona kradzież jest jeszcze wykroczeniem, czy już przestępstwem. "To istotna różnica, bo za wykroczenie grozi najczęściej grzywna, a za kradzież będącą przestępstwem - nawet pięć lat więzienia" - zwracało uwagę Ministerstwo Sprawiedliwości.

W porządku obrad jest też nowelizacja ustawy o weteranach, rozszerzająca krąg osób mogących ubiegać się o ten status. Nowelizacja, która powstała z inicjatywy prezydenta stwierdza, że o status weterana misji zagranicznych będą się mogli ubiegać nie tylko ci, którzy służyli na misjach nieprzerwanie 60 dni - jak jest obecnie - ale też osoby, które na krótszych misjach spędziły łącznie co najmniej 90 dni.

Ustawa o weteranach, uchwalona w 2011 r., wprowadziła przepisy dotyczące uhonorowania weteranów i pomocy dla weteranów poszkodowanych - tych, którzy zostali ranni lub ciężko zachorowali na misji. Weteranom poszkodowanym przysługują m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją dla tych, którzy są na rencie inwalidzkiej, dopłaty do nauki oraz bezpłatna pomoc psychologiczna.

Senat będzie też pracował nad przepisami, które wprowadzają regulacje umożliwiające wystawianie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy przez osobę inną niż lekarz, na podstawie dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza.

Senatorowie wysłuchają też sprawozdań: z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 rok, Krajowej Rady Radiofonii oraz Telewizji z działalności w 2017 roku i o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r, a także informacjo dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w czasie przewodnictwa Bułgarii w Radzie Unii Europejskiej.

Senat zajmie się ponadto dwoma projektami uchwał: w 100. rocznicę urodzin księdza Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego i w sprawie upamiętnienia zasług prof. Kazimierza Pelczara w 75. rocznicę śmierci.