Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła nieprawidłowości w dzierżawie prywatnej spółce szpitali w powiatach pszczyńskim i łaskim. Raport pokontrolny ukazał się w czwartek.

NIK skontrolowała realizację umów dzierżawy i warunków wydzierżawiania przez powiaty spółce Centrum Dializa w Sosnowcu szpitali w Pszczynie, Białogardzie, Opatowie i Łasku. W powiatach pszczyńskim i łaskim stwierdziła nieprawidłowości.

W ocenie Izby "proces udostępniania mienia w Pszczynie przygotowano nienależycie, ponieważ przekazanie mienia nastąpiło na podstawie uchwały rady powiatu, która została w późniejszym czasie unieważniona wyrokiem sądu administracyjnego ze względu na istotne wady prawne".

W zawartej przez zarząd powiatu umowie dzierżawy nieruchomości wysokość czynszu określono w kwocie niższej od przedstawionej w ostatecznej ofercie złożonej przez dzierżawcę w przeprowadzonym konkursie. Miesięczny czynsz był niższy o 85 tys. zł.

Również w powiecie łaskim "Zarząd powiatu nie dołożył należytej staranności przy określaniu wysokości wywoławczej czynszu dzierżawnego udostępnianej nieruchomości zabudowanej budynkiem szpitala".

Na podstawie umów z zarządami powiatów dzierżawca przejmował prawa i obowiązki wynikające z kontraktów zawartych z NFZ. Jednak w umowach zawartych w powiatach pszczyńskim i łaskim zabrakło postanowień umożliwiających skuteczne dochodzenie roszczeń w razie niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania zadeklarowanych działań.

NIK zwrócił uwagę, że umowa zawarta w powiecie pszczyńskim miała niekorzystne zapisy dla właściciela dzierżawionej nieruchomości, czyli dla powiatu. Znalazło się w niej postanowienie, według którego "stawki czynszu ulegną na żądanie dzierżawcy obniżeniu, jeżeli przychody faktycznie uzyskane przez niego w związku z działalnością szpitala w danym roku będą niższe o 3 proc. w stosunku do kontraktu NFZ na 2010 r.".

Raport NIK wskazał, że w powiatach pszczyńskim i łaskim odpowiednie organy powiatowe nie prowadziły kontroli w wydzierżawionych szpitalach mino sygnałów o występujących w nich nieprawidłowościach.

W marcu 2018 r. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wypowiedział Centrum Dializa umowę na prowadzenie szpitala w Pszczynie. Zarząd Powiatu Pszczyńskiego podjął działania w celu ponownego prowadzenia szpitala.