Zapewnienie pacjentom dostępu do świadczeń w sytuacji braków kadrowych przez umożliwienie szpitalom bardziej elastycznej organizacji pracy – to główny cel projektu, który trafił właśnie do konsultacji.
Nowe przepisy mają umożliwić placówkom ustalenie optymalnego, dostosowanego do potrzeb pacjentów czasu pracy personelu lekarskiego. Projekt wprowadza również możliwość zaangażowania personelu medycznego w różnych komórkach organizacyjnych szpitala.
W projekcie zapisano m.in., że świadczeniodawca określa w harmonogramie wymagania dotyczące lekarzy oraz ich czasu pracy w czasie pełnienia dyżuru medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Harmonogram może określać łączenie w czasie dyżuru medycznego realizacji świadczeń udzielanych w poszczególnych komórkach. Jeśli placówka udzielająca świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej zapewnia jednocześnie świadczenia w trybie ambulatoryjnym, realizacja tych świadczeń może być łączona. Projekt przewiduje również zmiany w zasadach udzielania świadczeń na bloku operacyjnym.
Resort zapewnia, że wprowadzane zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na jakość udzielanych świadczeń.
Rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu. Jak tłumaczą autorzy projektu, skrócenie terminu wejścia w życie podyktowane jest koniecznością zagwarantowania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w sytuacji ograniczonych zasobów kadrowych personelu medycznego.
Rozporządzenie ministra zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego skierowano do konsultacji, które potrwać mają do 22 grudnia.
Etap legislacyjny
Konsultacje publiczne