NSA potwierdził stanowisko rzecznika praw pacjenta, który zakwestionował praktyki jednej z mazowieckich placówek medycznych. Wprowadziła ona wewnętrzne regulacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej, wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku, w terminie do siedmiu dni. Rzecznik uznał, że narusza to prawo pacjentów.
Przepisy nie wskazują, w jakiej formie należy składać wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej, mogą być one zarówno w postaci ustnej, jak i pisemnej – podkreśla rzecznik. Poza tym dokumentacja ma być udostępniona „bez zbędnej zwłoki”, czyli w najkrótszym możliwym czasie. Nie należy też ograniczać prawa do dokumentacji medycznej, określając górną granicę czasu na jej udostępnienie.
Placówka odwołała się od decyzji rzecznika do WSA, który w wyroku z 24 maja 2017 r. (sygn. akt VII SA/Wa 585/17) nie podzielił jego argumentacji i stwierdził m.in., że zapis procedury wewnętrznej dotyczący wydawania dokumentacji nie jest sprzeczny z prawem.
Rzecznik skierował skargę kasacyjną do NSA, który uchylił wyrok WSA, jednocześnie oddalając skargę placówki. NSA wskazał, że nie jest istotne, w jaki sposób funkcjonuje procedura wewnętrzna dotycząca udostępnienia dokumentacji medycznej. Sama okoliczność, iż wprowadzono postanowienia aktu wewnętrznego, ograniczające pacjentom dostęp do dokumentacji medycznej jest wystarczająca do uznania praktyk za naruszające zbiorowe prawa pacjentów.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 grudnia 2017 r., sygn. akt II OSK 2188/17.