Równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych gwarantuje każdemu obywatelowi artykuł 68 Konstytucji RP. Każdemu bez wyjątku.

Niestety, jak się okazuje dla wielu pracowników służby zdrowia życie osobiste pacjentów, a w szczególności ich orientacja seksualna, staje się powodem do: niestosownych uwag, uzależniania świadczenia pomocy od przedstawienia wyników badań np. na obecność wirusa HIV a także w skrajnych przypadkach do rezygnacji z prowadzenia pacjenta. Wszystkie powyższe zachowania są bezprawne, powodują spadek zaufania do służby zdrowia oraz zniechęcają do kolejnych prób uzyskania pomocy.

Problemem praw pacjentów LGBTI zajęła się Kampania Przeciw Homofobii. Akcja "Poznaj swoje prawa" skierowana jest do osób nieheteroseksualnych. Jej głównym zadaniem jest poszerzenie wiedzy na temat posiadanych praw oraz przedstawienie sposobów obrony w sytuacjach problematycznych. Jak podkreślają adwokat Anna Mazurczak z Biura RPO oraz Marcin Rodzinka z KPH jest to o tyle istotne, że pacjent, którzy spotkali się z dyskryminacją nie walczą z niesprawiedliwością, która ich dotknęła. Zdaniem ekspertów najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest właśnie brak świadomości. Ale nie bez znaczenia jest brak wiary w szansę zmiany podejścia środowiska lekarskiego. Tym bardziej, że tematyka potrzeb zdrowotnych osób LGBTI nie znajduje się w kanonie nauczania na studiach medycznych. Jeśli już odbywają się zajęcia dotyczące tej tematyki, to tylko w ramach spotkań dodatkowych, w bardzo mały wymiarze czasu.

Reklama

Najczęściej dochodzi do naruszeń w zakresie: prawa do poszanowania intymności i godności, prawa do tajemnicy informacji, prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, a także prawa do kontaktu z osobą bliską.

Każdy, kto uzna że został potraktowany w nieprawidłowy sposób może ale i powinien zgłosić naruszenie odpowiednim instytucjom: Rzecznikowi Praw Pacjenta, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, właściwej miejscowo Izbie Lekarskiej. Zdaniem ekspertów, informowanie o naruszeniach ma kluczowe znaczenie. Dopiero zaalarmowana instytucja zwróci uwagę na problem i zacznie uwzględniać go w swoich statystykach.

Skargi mają również znaczenie w dochodzeniu odszkodowań. Jedynie postępowanie zakończone decyzją Rzecznika Praw Pacjenta jest podstawą do uzyskania rekompensaty pieniężnej w sądzie.