Stworzenie rejestru zakładów produkujących i paczkujących kosmetyki oraz systemu informowania o niepożądanych działaniach kosmetyków – to niektóre rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o produktach kosmetycznych, który trafił do konsultacji.

Regulacja – jak wskazano w uzasadnieniu - ma umożliwić zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa produktów kosmetycznych mających wpływ na zdrowie konsumentów. Nowe przepisy mają także związek z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ws. produkcji kosmetyków nr 1223/2009.

W projekcie zaproponowano wprowadzenie rejestracji zakładów, w których są wytwarzane lub paczkowane produkty kosmetyczne. Planowane jest nałożenie na wytwórców produktu kosmetycznego obowiązku złożenia do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wniosku o wpis do wykazu.

"Posiadanie przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej aktualnych informacji odnośnie lokalizacji zakładów wytwarzających kosmetyki pozwoli na sprawny nadzór na warunkami ich wytwarzania, co przekłada się na bezpieczeństwo zdrowia konsumentów" – oceniono w uzasadnieniu.

Projekt przewiduje, że producenci kosmetyków prowadzący działalność w chwili wejścia w życie ustawy będą mieli obowiązek złożenia wniosku o wpis do wykazu zakładów w ciągu 9 miesięcy.

Projektowana ustawa zakłada też powołanie Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych. System ma kierować Główny Inspektor Sanitarny. Minister zdrowia określi w drodze rozporządzenia ośrodek administrujący systemem. Ośrodek ten będzie weryfikował zgłoszenia, by stwierdzić, czy spełniają kryteria definicji ciężkiego działania niepożądanego. O zaistnieniu takiego działania ośrodek będzie informował GIS, a ten - będzie przekazywał te informacje właściwym organom międzynarodowym.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy oraz przepisów rozporządzenia mają sprawować w zakresie swoich kompetencji - Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Handlowa.

W drodze rozporządzenia minister zdrowia ma określić m.in. kwestie pobieranie próbek produktów kosmetycznych oraz przeprowadzanie badań laboratoryjnych, w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi.

W projekcie przewidziano kary administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów. Za wytwarzanie produktu kosmetycznego bez zachowania zasad dobrej praktyki produkcji grozić ma kara pieniężna w wysokości od 500 zł do 50 tys. zł. Wprowadzanie do obrotu produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów dotyczących oceny bezpieczeństwa ma być zagrożone karą do 100 tys. Kara od 1 tys. do 100 tys. ma zaś grozić za wprowadzanie do obrotu produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów dotyczących dokumentacji.

W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy, w części pozostającej w dyspozycji ministra zdrowia, określono na poziomie 400 tys. zł – odpowiednio 40 tys. rocznie. Ustawa miałaby wejść w życie 30 dni do ogłoszenia.