W najlepsze trwa sezon wakacyjnych wyjazdów i kolonii dla dzieci. Przed podróżą warto sprawdzić stan techniczny autobusu, którym w drogę wyruszą nasze pociechy. Istnieje też kilka możliwości, by sprawdzić bezpieczeństwo dzieci na zorganizowanej wycieczce. Można to zrobić samemu lub w razie potrzeby zaangażować odpowiednie instytucje. W konkretnych przypadkach możliwa jest również szybka kontrola zorganizowanej imprezy turystycznej.

Najczęściej wybieranym środkiem transportu dzieci i młodzieży jest autokar. Współpraca z firmą przewozową posiadającą odpowiednie zezwolenia, sprawdzone i nowoczesne pojazdy oraz doświadczonych pracowników to sposób na uniknięcie wielu zagrożeń drogowych. Ostatecznej weryfikacji organizator powinien dokonać przed wyjazdem grupy na wypoczynek. Powinien zlecić służbom policyjnym badanie stanu technicznego pojazdu oraz koniecznie musi zwrócić uwagę na właściwe oznakowanie autokaru.

Sprawdzenie stanu technicznego autobusu może też rodzić zlecić samemu. Wystarczy zawiadomić właściwą miejscowo jednostkę policji. Ze względów organizacyjnych, konieczne jest dokonanie zgłoszenia z wyprzedzeniem.

Policja zapewnia, że każdy rodzić może poprosić funkcjonariuszy o taką kontrolę przed wyjazdem. Dzięki niej będzie spokojny, że jego dziecko wyruszy w podróż sprawnym autobusem i dojedzie bezpiecznie do celu. Kontrole autokarów dokonywane są na zgłoszenie rodziców oraz organizatorów wycieczek.

Kontroli dokonują policjanci ruchu drogowego w zakresie:

 • szczegółowego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu,
 • sprawdzenia jego niezbędnego wyposażenia,
 • sprawdzenia stanu trzeźwości kierowcy oraz posiadanej dokumentacji.

Sposób zgłoszenia kontroli autokaru

Zgłoszenia można dokonać telefoniczne dyżurnemu właściwej miejscowo jednostki Policji. Kontrola odbywa się w miejscu skąd organizowany jest wyjazd. Zgłoszenia kontroli należy dokonać najpóźniej na dzień przed wyjazdem.

Ważne

Podstawowym warunkiem bezpiecznej podróży jest zasada, że przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym, a liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

Stan techniczny autokaru. Jak powinien być oznakowany i przygotowany do podróży

Zgodnie z przepisami pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat musi być oznaczony z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej (jednak nie wolno znakować pojazdu takimi tablicami wtedy, gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone).

W warunkach niedostatecznej widoczności tablice powinny być oświetlone, chyba że są wykonane z materiału odblaskowego. Kierowca takiego pojazdu musi włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży. Opieka nad uczestnikami jest sprawowana zarówno w czasie oczekiwania na podróż, jak i w czasie przewozu. Przed podróżą i w trakcie jej trwania kadra wypoczynku przede wszystkim przestrzega zasady – opiekun wsiada ostatni, a wysiada pierwszy.

Ponadto kadra wypoczynku:

 • w sposób ciągły kontroluje stan liczebny dzieci i młodzieży w czasie oczekiwania na przejazd oraz wewnątrz pojazdu;
 • zapewnia bezpieczne wsiadanie i wysiadanie;
 • przestrzega zalecenia wysiadania dzieci i młodzieży tylko na parkingach, a po każdym postoju ponownie liczy uczestników;
 • pilnuje bezpieczeństwa uczestników np. w czasie wycieczek, przejścia do miejsca zbiórki, zwiedzanego obiektu. W razie potrzeby, w zależności od usytuowania przystanku czy miejsca zaparkowania, przeprowadza dzieci na drugą stronę jezdni;
 • organizuje bezpieczne wysiadanie w razie konieczności zatrzymania się na trasie na skutek zaistniałych okoliczności, zmuszających podróżnych do opuszczenia pojazdu, zabezpiecza wyjścia na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy, wyprowadzając młodzież w bezpieczne miejsce;
 • nie dopuszcza do przewozu dzieci i młodzieży w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu ich zdrowia i życia;
 • siada z tyłu, w środku i z przodu – taki sposób rozlokowania pozwala na optymalne zapewnienie nadzoru i bezpieczeństwa;
 • ustala sposób porozumiewania się z kierowcą w czasie jazdy;
 • zwraca uwagę na właściwe zachowanie uczestników podczas przejazdu, w tym zapinanie pasów bezpieczeństwa.

Organizując wypoczynek w odległych rejonach kraju czy za granicą, należy wziąć pod uwagę, że bezpieczne prowadzenie pojazdów jest uzależnione m.in. od kondycji psychofizycznej kierowcy. Przerwy w jeździe po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 4,5 godziny kierowca powinien zrobić ciągłą przerwę (odpoczynek) trwającą co najmniej 45 minut. Przerwę można podzielić na dwie części: pierwsza musi liczyć 15 minut lub więcej, a druga nie mniej niż 30 minut.

Dzienny czas prowadzenia pojazdu Łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku nie może przekroczyć 9 godzin (dwa razy w tygodniu może trwać do 10 godz.). Tydzień należy rozumieć jako okres od godz. 00:00 w poniedziałek do godz. 24:00 w niedzielę.

Bezpieczeństwo wyjazdu dzieci i kontrola organizatora i kadry

Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie podróży odpowiada kadra wypoczynku, w tym przypadku - kierownik i wychowawcy. Nie można powierzać opieki nad uczestnikami wypoczynku kierowcy, przewodnikowi czy pilotowi wycieczki.

W zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć w skład kadry wchodzić mogą także trenerzy i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku. Taką funkcję może pełnić osoba, która jest pełnoletnia, posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do realizowania zajęć. Pod opieką jednego wychowawcy może być nie więcej niż 20 uczestników.

Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku. Liczba ta ulega zmniejszeniu w przypadku:

• grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia – do 15 uczestników;

• grupy, w której uczestnikami są wyłącznie dzieci i młodzież niepełnosprawna lub przewlekle chora i powinna być zgodna z liczbą dzieci w klasie w szkołach specjalnych lub ogólnodostępnych właściwej dla wieku uczestników:

» dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących – od 6 do 8,

» dla uczniów niewidomych i słabo widzących – od 8 do 10,

» dla uczniów z chorobami przewlekłymi – od 10 do 16,

» dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi – od 6 do 8,

» dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową – od 8 do 12, » dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – od 10 do 16,

» dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym – od 6 do 8,

» dla uczniów z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi – od 2 do 4,

» dla uczniów niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania – od 10 do 16.

Aby sprawdzić bezpieczeństwo dzieci na wyjeździe wakacyjnym i koloniach, istnieje kilka kroków, które można podjąć:

Wybierz wiarygodnego organizatora. Przed zapisaniem dziecka na wyjazd, dokładnie sprawdź organizatora kolonii czy wycieczki. Sprawdź, czy mają odpowiednie licencje i certyfikaty oraz czy posiadają pozytywne opinie i referencje od innych rodziców. Możesz również skonsultować się z innymi rodzicami lub zasugerować organizatora ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Sprawdź bezpieczeństwo miejsca. Zapoznaj się z miejscem, gdzie będą przebywać dzieci. Upewnij się, że obiekt posiada odpowiednie zabezpieczenia, takie jak ogrodzenie, monitoring, bezpieczne infrastruktury rekreacyjne i dostęp do pomocy medycznej w razie potrzeby.

Skontaktuj się z organizatorem. Przed wyjazdem skontaktuj się z organizatorem, aby dowiedzieć się o ich procedurach bezpieczeństwa. Zadaj pytania dotyczące opieki nad dziećmi, przeszkolenia pracowników, procedur medycznych, nadzoru nad wypoczynkiem i dostępności kontaktu z rodzicami.

Zapytaj o kontrolę pracowników. Zapytaj organizatora o proces rekrutacji i weryfikacji pracowników. Dowiedz się, czy przeprowadzają one sprawdzanie referencji, sprawdzanie przeszłości kryminalnej i czy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w pracy z dziećmi.

Ustal procedury komunikacyjne. Upewnij się, że masz dostęp do aktualnych kontaktów do organizatora oraz do osoby odpowiedzialnej za wypoczynek twojego dziecka. Ustal również, w jaki sposób będziesz otrzymywać regularne aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i postępu dziecka podczas wyjazdu.

Zadaj pytania dotyczące transportu. Jeśli wyjazd obejmuje podróż autobusem, zapytaj organizatora o procedury bezpieczeństwa związane z transportem. Upewnij się, że autobus spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, takie jak obowiązkowe pasy bezpieczeństwa, doświadczeni kierowcy i regularne przeglądy techniczne.

Zachęć dziecko do otwartości. Przekaż dziecku informacje dotyczące bezpieczeństwa, jakie powinno zachować podczas wyjazdu. Zachęć je do otwartości wobec nauczycieli, pracowników kolonii oraz innych dzieci, a także do zgłaszania wszelkich niepokojących sytuacji.

Pamiętaj, że ważne jest utrzymanie regularnej komunikacji z organizatorem i monitorowanie postępów i samopoczucia dziecka podczas wyjazdu. W przypadku jakichkolwiek sygnałów ostrzegawczych lub nieprawidłowości, natychmiast skontaktuj się z odpowiednimi służbami i z organizatorami w celu podjęcia niezbędnych działań.

Służby zobowiązane do pełnienia nadzoru nad organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie swoich kompetencji (Państwowa Straż Pożarna, nadzór sanitarny, kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku) otrzymują, natychmiast po zgłoszeniu, informację umożliwiającą podjęcie niezbędnych działań nadzorczych.