Maj przyniósł sporo zmian w prawie, zwłaszcza w dziedzinie sądownictwa. Co jeszcze się zmieniło?

Łatwiej o patent żeglarski

1 maja 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460).

System patentowy, zarówno w turystyce żeglarskiej, jak i motorowodnej został znacznie uproszczony, ale to nie jedyne zmiany. Do innych należą:

• wprowadzenie trzystopniowego systemu zdobywania uprawnień do pływania większymi jachtami oraz łodziami motorowymi z mocniejszymi silnikami;

• sprecyzowano kryteria, które należy spełnić, aby uzyskać poszczególne patenty lub licencje;

• określono zasady przystępowania do egzaminów na wymienione w rozporządzeniu patenty i licencje.

Wynagrodzenie biegłego w postępowaniu cywilnym i karnym

6 maja 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U.2013.518) i karnym (Dz.U.2013.508).
W rozporządzeniach zaproponowano przeliczenie dotychczasowych stawek wynagrodzenia w ten sposób, by wynik matematyczny był identyczny z dotychczasowym, korzystniejszym dla biegłych. Stawki będą określane na poziomie podstawowym z możliwością ich podwyższenia.

Jednocześnie zniknął przepis, który nakazywał ustalenie wynagrodzenia biegłego poniżej stawki minimalnej, jeżeli jego praca okaże się wadliwa lub będzie opóźniona. Co ważne, sąd ma uprawnienia do obniżenia wynagrodzenia biegłego, jeśli zajdzie taka konieczność.

Sędziowie bez wynagrodzenia za nadgodziny

Sędziowie mogą pracować dłużej bez dodatkowego wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach - uznał 7 maja 2013 r. Trybunał Konstytucyjny. Trybunał rozpatrywał skargę konstytucyjną jednego z sędziów, któremu odmówiono dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny i służbę w porze nocnej.

Sędzia sprawozdawczyni Maria Gintowt Jankowicz stwierdziła, że sędziowie jako jedyna w Polsce grupa zawodowa mają konstytucyjne gwarancje, że ich wynagrodzenie i warunki pracy muszą odpowiadać godności urzędu. Co ważne, sędziom za pracę po godzinach nie należy się wynagrodzenie, bo nie są oni związani normami czasu pracy.

Reforma sądów rejonowych Gowina unieważniona przez Sejm

10 maja 2013 r. Sejm przyjął ustawę likwidującą skutki reformy sądów rejonowych. Za obywatelskim projektem głosowali politycy opozycji i PSL-u. W obronie reformy stanęła tylko Platforma Obywatelska.

Przypomnijmy, że w styczniu tego roku weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości. Spowodowało ono, że 79 małych sądów rejonowych, w których orzekało do 9 sędziów, stało się wydziałami zamiejscowymi większych jednostek. Od początku to rozwiązanie wzbudzało liczne protesty, zarówno środowiska sędziowskiego, jak i polityków. PSL skierowało w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem ludowców, tego typu reforma powinna być wprowadzona mocą ustawy, a nie rozporządzenia. W marcu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że minister, wydając w tej sprawie rozporządzenie, nie naruszył przepisów ustawy zasadniczej.

Turyści bezpieczniejsi na wakacjach

Dnia 14 maja 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U.2013.511) i rozporządzenia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów (Dz.U. z 2013 r. poz. 510).

Na skutek zmian w prawie wzrosła wysokość minimalnej gwarancji (ale nadal uzależniona będzie od tego, do jakiej kategorii ryzyka zalicza się przedsiębiorca), np. próg w przypadku podmiotów oferujących wypoczynek poza granicami Europy, wynosić będzie 250 tys. euro.

Ustawa o SKOK-ach: pieniądze będą bezpieczne jak w banku

15 maja 2013 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo - Kredytowych. Nowe przepisy zwiększą bezpieczeństwo oszczędności ulokowanych przez ponad 2 i pół miliona Polaków w SKOK-ach.

Ustawa zapewni klientom SKOK-ów taką samą ochronę oszczędności, jaką mają osoby lokujące swoje pieniądze w bankach. Zgodnie z nowelizacją depozyty zgromadzone w SKOK-ach zostaną objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Komisja Nadzoru Finansowego zyska nowe instrumenty nadzorcze, doprecyzowaniu zaś ulegną przepisy dotyczące przekazywania do KNF informacji sprawozdawczych przez SKOK-i oraz przez Kasę Krajową SKOK. KNF zyska także możliwość wydawania rekomendacji dotyczących dobrych praktyk ostrożnego i stabilnego zarządzania Kasą Krajową.

Wyższe zasiłki dla bezrobotnych

W dniu 17 maja 2013 r. zostało ogłoszone obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. poz. 391).

Zgodnie z obwieszczeniem od 1 czerwca 2013 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych będzie wyższa. Osoby, które nabyły prawo do zasiłku po 31 grudnia 2009 r. otrzymają przez pierwsze trzy miesiące pobierania zasiłku 823,60 zł. W następnych miesiącach kwota ta będzie wynosiła 646,70 zł.
Bezrobotni, którzy nabyli prawo do zasiłku do 31 grudnia 2009 r. otrzymają 660,60 zł.

Walka z hałasem

22 maja wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 528).

Zgodnie z rozporządzeniem w sytuacji, gdy prognozowany poziom hałasu przenikający do środowiska przekracza dopuszczalne poziomy hałasu, przy projektowaniu obiektów inżynierskich należy zaplanować zastosowanie odpowiednich środków ochronnych.

Regulacja wprowadza swobodę wyboru urządzenia ochrony przed hałasem w odniesieniu do drogowych obiektów inżynierskich, w odróżnieniu do wcześniej obowiązującej regulacji, która dopuszczała wyłącznie stosowanie ekranów przeciwhałasowych.

Zdjęcia z fotoradarów będą przechowywane przez dwa lata

30 maja 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych (Dz.U.2013.565).

W związku ze zmianami w prawie obrazy i dane utrwalone za pomocą fotoradarów stacjonarnych będą przechowywane przez dwa lata od dnia popełnienia naruszenia – chyba że ujawniona zostanie potrzeba dalszego ich przetwarzania w związku z prowadzonym postępowaniem.