Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny dokonywać będzie wypłat na rzecz podróżnych za nieodbyte imprezy turystyczne w związku z epidemią koronawirusa - wynika z poselskiego projektu ustawy, który wpłynął do Sejmu. Według autorów projektu rekompensaty mogą kosztować 300 mln zł.

Na stronach Sejmu w piątek został opublikowany poselski projekt noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Jego autorem są posłowie PiS.

Projekt noweli zawiera kolejne rozwiązania pomocowe skierowane do branży turystycznej, która przeżywa kłopoty w związku z koronawirusem. Pod koniec lipca o pracach rządu nad nowymi rozwiązaniami skierowanymi m.in. do przedstawicieli turystyki wyjazdowej informowała wicepremier Jadwiga Emilewicz.

W uchwalonej jeszcze w marcu tzw. tarczy 1.0 zdecydowano, by biura turystyczne mogły klientom oferować vouchery na wyjazdy, jeżeli ich impreza się nie odbyła w związku z wybuchem epidemii. Drugą opcją był zwrot pieniędzy. W tym jednak przypadku klient musiałby czekać na to do 180 dni. Celem tych przepisów było zapewnienie płynności firmom turystycznym, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji w związku z kryzysem.

Reklama

W uzasadnieniu opublikowanego w piątek projektu czytamy jednak, że z przeprowadzonych analiz wynika, że do końca czerwca niecałe 30 proc. podróżnych zdecydowało się na przyjęcie vouchera.

"Z kolei kilkumiesięczny kompletny zastój na rynku usług turystycznych nie dał organizatorom turystyki możliwości wygenerowania odpowiednich środków na pokrycie wpłat z tytułu odwołanych imprez" - podkreślono.

Reklama

Dlatego też w projekcie zaproponowano wprowadzenie mechanizmu, który miałby pokryć wypłaty dla klientów biur podróży.

"Organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty" - czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem, organizator będzie musiał do wniosku dołączyć wykaz umów, od których odstąpili klienci.

W uzasadnieniu wskazano ponadto, że warunkiem udzielenia wypłaty będzie "dokonanie przez organizatora wpłaty wysokości 7,5 proc. łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz nowo tworzonego Turystycznego Funduszu Pomocowego, który będzie miał na celu udzielanie pożyczek na zwroty wpłat klientów w nadzwyczajnych i nieuniknionych okolicznościach, w terminie siedmiu dni od złożenia wniosku".

"Dodatkowo organizator turystyki będzie zobligowany do dokonania opłaty w wysokości 2,5 proc. łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem, pomniejszonej o kwotę wpłaty w wysokości 7,5 proc., na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego, który w ciągu 6 lat dokona zwrotu tych kwot do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/budżetu państwa" - dodano.

Zgodnie z uzasadnieniem, Turystyczny Fundusz Pomocowy będzie wyodrębnionym rachunkiem w UFG i jego zadaniem będzie wsparcie w przyszłości organizatorów turystyki w sytuacji podobnej, jak obecny kryzys wywołany wybuchem epidemii COVID-19.

"Ze środków zgromadzonych na rachunku Turystycznego Funduszu Pomocowego zapewnione będą organizatorom turystyki, wypłaty na pokrycie zwrotów wpłat podróżnych, których imprezy turystyczne nie zostały lub nie zostaną zrealizowane z powodu wystąpienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności potwierdzonych przez ministra właściwego do spraw turystyki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych" - wyjaśniono.

Z projektu wynika ponadto, że wniosek do UFG będzie składał też podróżny, który ubiega się o rekompensatę.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, UFG po otrzymaniu wniosków od organizatora turystyki oraz podróżnego będzie je weryfikował, a następnie dokonywał wypłat na rzecz podróżnych. Taka weryfikacja ma trwać maksymalnie do czterech miesięcy, a rekompensaty mają być wypłacane w ciągu 14 dni od jej zakończenia.

Środki na wypłaty mają pochodzić z nowo utworzonego Turystycznego Funduszu Zwrotów, który stanowić będzie wyodrębniony rachunek w BGK. Źródłem finansowania zadań Funduszu mają być m.in. wpłaty z budżetu państwa, czy Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Nowelizacja przepisów ma również sprawić, że o świadczenie postojowe będą mogli się ubiegać prowadzący działalność sezonową piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy zawiesili działalność po 31 sierpnia ubr. i działalność wykonywali sezonowo nie dłużej niż dziewięć miesięcy w roku. Z postojowego będą mogli również skorzystać agenci turystyczni. Z noweli wynika ponadto, że część branż, która do tej pory skorzystała z postojowego, będzie miała prawo do dodatkowego świadczenia.

"Nowy przepis określa zasady przyznawania dodatkowego świadczenia postojowego osobom wykonującym działalność w zakresie +Pozostałego transportu lądowego pasażerskiego, gdzie indziej niesklasyfikowanego+, jako grupie, która bardzo mocno odczuła skutki kryzysu wywołanego wybuchem epidemii i do chwili obecnej nie udało się jej podźwignąć z tego kryzysu" - czytamy w uzasadnieniu.

Zgodnie z projektem - kolejnym ułatwieniem dla branży turystycznej - będzie zwolnienie ze składek w tym m.in. na ZUS, należnych od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Warunkiem uzyskania takiej pomocy będzie wykazanie znacznego uszczuplenia przychodów (co najmniej o 80 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym 2019 r.) oraz złożenie wniosku i rozliczeń za czerwiec, lipiec i sierpień br. do końca września br.

Według wyliczeń zamieszczonych w uzasadnieniu postojowe mogłoby objąć ponad 24 tys. osób, a jego koszt - za trzy miesiące - to blisko 151 mln zł. W przypadku zwolnienia ze składek to odpowiednio 29 tys. podmiotów i 401 mln zł. Z szacunków autorów projektu wynika ponadto, że 100 tys. klientów może złożyć do UFG wniosek o rekompensatę w związku z nieodbyciem się imprezy turystycznej, co może kosztować 300 mln zł (przy średniej wpłacie za imprezę sięgającej 3 tys. zł).

Z uzasadnienia projektu noweli wynika, że oprócz przepisów dot. turystyki w projekcie znalazły się również przepisy umożliwiające przekazanie z budżetu państwa w 2020 r. środków do Funduszu Wsparcia Policji oraz Funduszu Wsparcia Straży Granicznej "na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego".

Według autorów to rozwiązanie pozwoli "na realizację w większym zakresie ustawowych zadań ww. Funduszy, polegających na pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji i Straży Granicznej, a także zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.

W projekcie znalazł się analogiczny przepis dotyczący możliwości przeznaczenia z budżetu pieniędzy na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, oraz na Funduszu Solidarnościowy.