Gmina będzie mogła wybudować np. ścieżkę rowerową przy drodze, której nie jest zarządcą. Taką możliwość zakłada projekt nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministra infrastruktury i budownictwa. Wczoraj przyjęła go Rada Ministrów.
Dzięki noweli samorządy będą miały możliwość przekazywania środków na realizację inwestycji przy drogach krajowych. Przykładowo będą mogły za własne pieniądze wybudować chodniki, ścieżki rowerowe, a także zamontować dodatkowe oświetlenie przy przejściach dla pieszych na obszarze służącym wspólnocie lokalnej, który jest zlokalizowany w pasie drogowym innego zarządcy. Obecnie realizując w tych miejscach inwestycje gminy narażają się na uwagi regionalnych izb obrachunkowych. W ich ocenie przepisy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) nie przewidują bowiem możliwości udzielania przez samorządy dotacji organom administracji rządowej.
Samorządowcy mają jednak obawy, że nowe rozwiązanie obróci się przeciwko nim. Np. Związek Powiatów Polskich zauważa, że nowe przepisy staną się pretekstem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do zaniechania dotowania z własnych środków tych inwestycji, które dotyczą poprawy bezpieczeństwa na zarządzanych przez nią drogach publicznych. W ten sposób wymusi na samorządach finansowanie przynajmniej części kosztów związanych z utrzymaniem jezdni krajowych.
MIB stanowczo się z tym nie zgadza. – Projektowane zmiany ustawowe nie mają na celu przeniesienia na samorządy ciężaru finansowania dróg krajowych. Będzie to jedynie fakultatywna możliwość dla tych, którzy w trosce o bezpieczeństwo swoich mieszkańców i ich potrzeby komunikacyjne pragną przeznaczyć środki na ten cel – zapewnia resort.
Dodaje, że bardzo często niewielkie przedsięwzięcia przy drogach krajowych, takie jak budowa ścieżek rowerowych, leżą w interesie społeczności lokalnych i danego samorządu, nie są natomiast konieczne z punktu widzenia zarządcy dróg krajowych, gdyż nie służą poprawie ruchu tranzytowego.
Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do Sejmu