Uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z inwestycjami kolejowymi zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, który w czwartek poparli posłowie sejmowej komisji infrastruktury.

Posłowie zaproponowali dwie poprawki o charakterze legislacyjnym.

"Głównym celem noweli jest wprowadzenie do systemu prawnego naszego kraju rozwiązań uproszczających oraz przyspieszających prace związane z przygotowaniem oraz wykonywaniem kolejowych inwestycji infrastrukturalnych" - powiedział reprezentujący wnioskodawców poseł Aleksander Mrówczyński(PiS).

Jak wskazał konieczność przyjęcia proponowanych zmian wynika także z publikowanych corocznie przez Komisję Europejską(KE) tzw. zaleceń związanych z realizacją przez państw członkowskie strategii „Europa 2020”. W zaleceniach skierowanych do Polski, KE wskazywała m.in. na potrzebę zwiększenia efektywności realizowanych inwestycji infrastrukturalnych.

W noweli wprowadzono m.in. możliwość zawieszenia postępowań dot. decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji planowanych na terenie objętym wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Projektowane przepisy zakładają wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w odniesieniu do jednego toru lub odcinka linii, jeśli inwestycja prowadzona była na linii, gdzie są co najmniej dwa tory. Decyzja taka może być wydana na wniosek inwestora przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

Nowela zakłada także możliwość wydania pozwolenia na użytkowanie linii kolejowej, pomimo niespełnienia wymagań ochrony środowiska.

"Zarówno doświadczenia wyniesione z perspektywy finansowej UE 2007-2013, jak i potrzeba realizacji Krajowego Programu Kolejowego do roku 2023, który obejmuje wydatkowanie na kolejowe inwestycje infrastrukturalne kwoty 67,5 mld zł wiążą się z potrzebą wprowadzania dalszych ułatwień i uproszczeń procesu przygotowania i realizacji inwestycji kolejowych" - podkreślili autorzy noweli w uzasadnieniu do projektu.