Uproszczenie poboru opłat od kierowców podróżujących drogami w Unii Europejskiej zakłada podpisana we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowela ustaw: o drogach publicznych, o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym.

Celem noweli jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych w UE.

Nowelizacja ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym zakłada, że kierowcy będą mogli płacić za przejazd po europejskich drogach za pomocą jednego urządzenia.

Chodzi o rozwiązania regulujące funkcjonowanie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (ang. EETS - European Electronic Toll Service). Jest to usługa umożliwiająca kierowcom płacenie w sposób elektroniczny na wszystkich drogach krajów Unii, w tym również w Polsce. Rozwiązanie to ma charakter uzupełniający wobec krajowych usług opłaty elektronicznej w państwach członkowskich UE.

Dzięki usłudze EETS, użytkownik drogi, który będzie chciał z niej korzystać, otrzyma: jedno rozliczenie za naliczone mu opłaty za przejazdy po obszarze Unii w danym okresie; jedno urządzenie umożliwiające naliczanie opłat podczas przejazdów po wszystkich drogach UE.

Nowe regulacje będą stosowane wyłącznie na drogach, na których istnieją systemy poboru opłat w formie elektronicznej. Obecnie w Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Usługa EETS ma charakter fakultatywny i uzupełniający, użytkownik drogi może sam zdecydować, czy zamierza skorzystać z usług świadczonych przez dostawców EETS-a, jeśli tak, to, z którym z nich zawrze umowę. W ramach świadczenia usługi EETS – dostawca dostarczy kierowcy urządzenie do pobierania opłat, które będzie instalowane w pojeździe, służące do przekazywania danych o opłatach naliczanych za przejazdy.

Urządzenie ma spełniać określone wymogi techniczne, powinno być interoperacyjne i zdolne do komunikowania się między różnymi systemami elektronicznego pobierania opłat. Musi być kompatybilne z każdą z technologii pobierania opłat stosowanych w danym kraju UE (tj. DSRC, system satelitarny, GSM).

Podmioty pobierające opłaty będą musiały zamieszczać na swych stronach internetowych wykaz wszystkich dostawców usługi EETS, z którymi zawarły umowę oraz informacje o zasadach dostępu do obszaru EETS. Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu opłat uiszczonych przez dostawców EETS, z którymi GDDKiA, jako podmiot pobierający opłaty zawrze umowy, będą wpływać na konto Krajowego Funduszu Drogowego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.