Prowadzę stację kontroli pojazdów. Podczas kontroli stwierdzono, że posiadane przeze mnie poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami utraciło ważność kilka miesięcy temu. Czy brak aktualnego dokumentu może być powodem wydania przez starostę zakazu prowadzenia działalności?
Tak, brak aktualnego poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami może być podstawą orzeczenia zakazu prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu stacji kontroli pojazdów. Pogląd ten potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 24 września 2015 r. (sygn. akt III SA/Po 403/15). Zgodnie z art. 83 ust. 2 prawa o ruchu drogowym (dalej: u.p.r.d.) prowadzenie stacji kontroli pojazdów jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Może ją prowadzić przedsiębiorca, który:
1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce,
2) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość,
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom,
4) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań,
5) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
6) zatrudnia uprawnionych diagnostów.
Poświadczenie, o którym mowa w art. 83 ust. 3 pkt 5 u.p.r.d., wydaje w drodze decyzji za opłatą dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego po sprawdzeniu stacji. Dokument zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego został wydany, nie dłużej niż przez pięć lat.
Podstawa prawna
Art. 83 ust. 2, ust. 3 pkt 5, ust. 4 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).