Podczas środowego posiedzenia komisji infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy, autorstwa komisji, o transporcie kolejowym. Posłowie przyjęli do noweli kilkanaście poprawek o charakterze porządkującym i doprecyzowującym, m.in. wydłużyli termin wejścia w życie większości przepisów noweli do marca 2016 r.

Jak wyjaśnił poseł PO Stanisław Lamczyk, celem ustawy jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektyw unijnych dotyczących m.in. bezpieczeństwa i interoperacyjności systemu kolejowego.

Projekt zakłada przyznanie krajowemu organowi dochodzeniowemu zajmującego się wypadkami kolejowymi, którym w Polsce jest Państwowa Komisja Badań Wypadków Kolejowych (PKBWK), wyłącznej kompetencji do prowadzenia postępowań w sprawie poważnych wypadków. "Dotychczas zadania te wykonywane były przez komisje kolejowe złożone z przedstawicieli przewoźników i zarządców" - wyjaśnił Lamczyk.

Projektowane przepisy zakładają także przekazanie zadań z zakresu nadzoru nad postępowaniami po zdarzeniach kolejowych prowadzonych przez komisje kolejowe do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) - obecnie zadania te wykonuje PKBWK. Przewiduje suę nałożenie na przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury oraz innych podmiotów rynku kolejowego obowiązku udzielania pomocy technicznej prezesowi UTK podczas wykonywania jego zadań.

Projekt zakłada również zmiany procedur postępowania związanych z zaleceniami PKBWK po zdarzeniach kolejowych, uwzględnianych w raporcie rocznym komisji. "Chodzi o nałożenie na komisję obowiązku kierowania tych zaleceń do prezesa UTK lub innych właściwych organów władzy publicznej przy jednoczesnym wyposażeniu prezesa UTK w zadania i kompetencje umożliwiające mu egzekwowanie zaleceń i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego" - powiedział Lamczyk.

Projekt doprecyzowuje m.in. procedury dotyczące dopuszczania do eksploatacji pojazdów kolejowych, podsystemów strukturalnych i wyrobów stosowanych w kolejnictwie.

Teraz projekt noweli trafi do drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu.