Za nowelizacją - bez poprawek - głosowało 52 senatorów, 29 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Nowela trafi teraz do podpisu przez prezydenta.Nowe przepisy zakładają, że przedłużenie okresu pełnienia obowiązków prezesa PAŻP stosuje się do osoby, której premier powierzył pełnienie tych obowiązków przed dniem wejścia w życie noweli. W lutym br. premier Ewa Kopacz odwołała ze stanowiska prezesa PAŻP Krzysztofa Kapisa i powołała na stanowisko p.o. prezesa PAŻP Magdalenę Jaworską.

Jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji wydłużenie okresu pełnienia obowiązków prezesa PAŻP (w przypadku odwołania prezesa Agencji - PAP) jest konieczne do zagwarantowania ciągłości realizacji zadań instytucji zapewniającej służbę żeglugi powietrznej w naszym kraju oraz kontynuacji podejmowanych przez prezesa agencji na arenie międzynarodowej inicjatyw związanych z systemem zarządzania ruchem lotniczym.

W uzasadnieniu do noweli wskazano, że obowiązujący przed nowelizacją nie dłuższy niż trzymiesięczny okres powierzenia pełnienia obowiązków prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej z możliwością jednorazowego przedłużenia o kolejne 3 miesiące jest okresem niewystarczającym do zagwarantowania ciągłości realizacji zadań agencji zwłaszcza, że przepisy ustanawiają rygorystyczne wymogi formalne i merytoryczne dla kandydatów na prezesa agencji.

"Osoby, które posiadają tak specjalistyczną wiedzę z zakresu żeglugi powietrznej, znajomość języków obcych, ustawowy trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z lotnictwem cywilnym i zdolności menadżerskie nie wyrażają zainteresowania świadczeniem pracy na rzecz jednostki sektora finansów publicznych. Wobec powyższego istnieje poważne ryzyko braku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko prezesa PAŻP" - wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji.

Postępowanie konkursowe na prezesa PAŻP składa się z pięciu etapów, w ramach, których sprawdzana jest m.in. wiedza z zakresu szeroko pojętego prawa międzynarodowego, Unii Europejskiej oraz prawa krajowego dotyczącego żeglugi powietrznej oraz innych polskich ustaw.

Sprawdzana jest także wiedza dotycząca organizacji lotniczych, funkcjonowania systemu zarządzania ruchem lotniczym (SESAR/ATM Master Plan) i infrastruktury łączności, radionawigacji i dozorowania, funkcjonowania Centralnego Systemu Opłat Trasowych (CRCO), systemów, jakości, zarządzania bezpieczeństwem i sprawowania nadzoru w zakresie żeglugi powietrznej.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zapewnia służby żeglugi powietrznej, zarządza przestrzenią powietrzną oraz przepływem ruchu lotniczego, a także uczestniczy w szeregu inicjatyw, podejmowanych wspólnie przez państwa członkowskie Unii Europejskiej takich jak: Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna (ang. Single European Sky, SES) i w funkcjonującym w jej ramach programem europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR).