Rada powiatu krapkowickiego pozbawiła jedną z tras leżących na jego terenie kategorii drogi powiatowej. Jednocześnie nie wskazała, jak po zmianie będzie ona zaklasyfikowana. W praktyce oznaczałoby to, że trasa nie będzie miała żadnej kategorii, a w efekcie także zarządcy, który odpowiadałby m.in. za jej utrzymanie w należytym stanie technicznym. Tego nie mógł zaakceptować organ nadzoru, więc stwierdził nieważność uchwały rady.

Wojewoda uzasadnił, że nie jest dopuszczalne, by w przestrzeni publicznej funkcjonowała bezpańska droga. Powiat czy gmina nie mogą po prostu pozbyć się problemu poprzez odebranie trasie określonej kategorii. Podejmując taką decyzję, muszą jednocześnie nadać jej nową klasyfikację. Wynika to z art. 10 ust. 3 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 ze zm.). Przykładowo jeśli trasie zabiera się status powiatowej, to należy określić, że będzie ona drogą gminną.
Organ nadzoru podkreślił też, że prawny dysponent drogi jest zobligowany do zachowania odpowiedniej procedury warunkującej zmianę jej kategorii. Chodzi o to, że może ona się odbyć jedynie do 30 września danego roku, by wywołać skutki od 1 stycznia roku następnego. Pozbawienie trasy kategorii odbywa się na tych samych zasadach, co jej zaklasyfikowanie do określonej grupy, czyli władze powiatu powinny skonsultować swoje plany z wójtami gmin, na obszarze których przebiega droga mająca stracić status powiatowej. To na gminy najczęściej spadnie bowiem ciężar zarządzania nią.
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody opolskiego z 5 listopada 2014 r., nr NK.III.4131.2.5.2014.LM.