Chodzi o Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, który w poniedziałek ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Osobą odpowiedzialną za projekt jest wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

"Wobec dynamicznego rozwoju rynku transportu lotniczego w Polsce, a co za tym idzie stałą koniecznością modernizacji oraz rozbudowy lotnisk, konieczne stało się skorygowanie obowiązujących regulacji prawnych w celu wprowadzenia zmian sygnalizowanych przez branżę lotniczą w Polsce jako konieczne do wprowadzenia w celu umożliwienia jej stabilnego funkcjonowania" - napisano w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

Projekt zakłada uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów dotyczących planu generalnego lotniska użytku publicznego, trybu jego konsultowania, opiniowania i zatwierdzania, a także jego wpływu na dokumenty planistyczne z zakresu zagospodarowania przestrzennego, przyjmowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Reklama

Zdaniem autorów projektu, uelastycznienie sposobu realizacji obowiązku monitorowania przez zarządzających lotniskami powierzchni ograniczających przeszkody (przez określenie odpowiednich procedur w instrukcji operacyjnej lotniska) usprawni realizację tego obowiązku i spowoduje, że sposób jego realizacji będzie mógł być dostosowany do warunków panujących na poszczególnych lotniskach.

"Oczekiwanym efektem jest poprawa otoczenia prawnego funkcjonowania zarządzających lotniskami oraz przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego"- napisano.

Reklama

Projektodawca chce, aby na terenach znajdujących się w granicach powierzchni ograniczających zabudowę, wprowadzić zakaz sadzenia, uprawy lub dopuszczania do wzrostu drzew lub krzewów, które mogą zakłócić funkcjonowanie lotniczych urządzeń naziemnych (LUN). Ponadto, proponuje wprowadzenie procedury umożliwiającej zarządzającemu lotniskiem lub instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej zwrócenie się z wnioskiem do starosty właściwego dla nieruchomości, na której już znajdują się drzewa lub krzewy powodujące zakłócenia o wydanie decyzji nakazującej ich usunięcie albo odpowiednie przycięcie.

Kolejne rozwiązanie jest związane z ochroną lotnictwa cywilnego. "Doświadczenia z ostatnich lat wskazują, że główne zagrożenia zaistnienia aktu bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym koncentrują się wokół stref ogólnodostępnych portów lotniczych. W związku z powyższym, projektodawca zakłada wprowadzenie do ustawy szeregu nowych obowiązków związanych z potrzebą wzmocnienia ochrony tych stref, jak również nadanie rangi ustawowej przepisom, które dotąd umieszczone były w rozporządzeniach do ustawy"- napisano.

Zmiany w przepisach mają obejmować także nadzór nad certyfikowanymi samolotami.

"Wobec rosnących kosztów sprawowania bieżącego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie lotnictwa cywilnego poziom opłat z tytułu m.in. certyfikacji organizacji obsługi technicznej, certyfikacji organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (...) oraz opłat za czynności związane z wydawaniem dokumentów zdatności dla statków powietrznych wymaga dostosowania do faktycznie ponoszonych kosztów z tytułu realizowanych procesów" - wyjaśniono. Jak dodano, "istnieje konieczność wprowadzenia nowej opłaty lotniczej dla podmiotów zajmujących się obsługą techniczną oraz zarządzaniem ciągłą zdatnością do lotu w związku z wprowadzeniem przez przepisy Unii Europejskiej nowych certyfikatów, co wiąże się z prowadzeniem procesów certyfikacji i nadzoru bieżącego nad tymi podmiotami".

Według autorów projektu, oczekiwanym efektem jest rekompensata kosztów ponoszonych przez państwo na rzecz sprawowania bieżącego nadzoru.

Proponowane przepisy mają też na celu poddawanie pracowników sektora lotniczego badaniom na obecność alkoholu i innych substancji odurzających. "Proponuje się umożliwienie zarówno prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego jak i zarządzającym lotniskami użytku publicznego, przewoźnikom lotniczym oraz instytucjom zapewniającym służby ruchu lotniczego wykonywanie badań w celu ustalenia obecności w organizmach osób wykonujących czynności związane z lotnictwem cywilnym środków psychoaktywnych" - napisano w OSR.

W projekcie zapisano, że ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych zapisów.