Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego rozważa budowę jednojezdniowej obwodnicy Szczecina z tunelem drążonym przez Odrę o długości 51,6 km, którego wstępny koszt szacowany jest na 2,27 mld zł, poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w komunikacie.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego rozpatrywał 8 stycznia br. możliwość etapowania całego zadania budowy Zachodniego Obejścia Miasta Szczecina i podjął decyzję o rekomendowaniu do dalszej pracy wariantu jednojezdniowej obwodnicy z tunelem drążonym przez rzekę Odrę, o długości 51,6 km, jako pierwszego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina. Koszt tego przedsięwzięcia szacuje się wstępnie na ponad 2,27 mld złotych. Natomiast pełna realizacja projektu zachodniej obwodnicy, która ma spełniać wymogi drogi klasy S, pochłonie ok. 4 mld złotych i nie jest to wariant rekomendowany do realizacji.

Po zapoznaniu się z możliwością wariantów etapowej realizacji Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zadecydował o wystąpieniu do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej o włączenie Zachodniego Drogowego Obejścia Szczecina do sieci dróg krajowych.

"Zdajemy sobie sprawę, że mówimy o projekcie wymagającym ogromnego nakładu finansowego oraz, że obecnie jest wiele pilniejszych zadań do realizacji jak choćby dokończenie drogi S3. Jednak zdecydowaliśmy się zarekomendować panu Ministrowi to zadanie, tak aby mogło być one ujęte w planowym procesie poszerzania sieci dróg krajowych, zyskując odpowiednią pozycję na ministerialnej liście projektów" - powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Równolegle zostanie skierowane pismo do Wojewody Zachodniopomorskiego z prośbą o poparcie wniosku o nadanie statusu drogi krajowej zachodniej obwodnicy Szczecina. Dla inwestycji wykonana została dokumentacja przedprojektowa pn. „Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina wraz z raportem oddziaływania na środowisko".