Obowiązkowe strefy czystego transportu w dużych miastach, możliwość tworzenia pasów na drogach dla elektryków, a także ułatwienia w instalacji punktów ładowania w budynkach wielorodzinnych - to niektóre z rozwiązań, które zdaniem MKiŚ mają przyspieszyć rozwój elektromobilności w Polsce.

W poniedziałek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowane zostały założenia projektu noweli ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Projekt miałby zostać przyjęty przez rząd w pierwszym kwartale 2021 roku.

Jak wyjaśniono, nowe przepisy będą implementować przepisy unijne, jak i zalecenia resortu klimatu i środowiska dot. elektromobilności.

Nowe przepisy doprecyzują m.in. zasady tworzenia stref czystego transportu. Zgodnie z nowymi przepisami wyznaczenie takich stref będzie obowiązkowe w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Takie strefy będzie można tworzyć we wszystkich gminach, niezależnie od liczby osób w nich mieszkających. Zgodnie z projektem, wprowadzone mają zostać specjalne oznakowania dla pojazdów, które będą mogły poruszać się w takich strefach.

Jak przekonuje resort klimatu i środowiska, nowe prawo pozwoli też w przejrzysty i sprawny sposób tworzyć uprzywilejowane pasy ruchu dla autobusów i pojazdów elektrycznych na drogach szybkiego ruchu w miastach, w miejscach gdzie występują stałe utrudnienia w jego płynności. W ten system mają być wciągnięte samorządy oraz GDDKiA.

Projekt regulować ma również procedurę mającą na celu instalację w budynkach wielorodzinnych punktów ładowania. Projekt określi w jakich sytuacjach wspólnota bądź spółdzielnia mieszkaniowa będzie mogła odmówić instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca oraz przyłączenia go do sieci poprowadzonej w nieruchomości. W nowych przepisach pojawić się ma przepis mówiący o konieczności przeprowadzania ekspertyz dotyczących możliwości przyłączeniowych budynku, tak by np. wspólnota mieszkaniowa musiała wyrazić zgodę na instalację punktu, w przypadku gdy moce przyłączeniowe w budynku na to pozwalają.

W wykazie prac legislacyjnych czytamy ponadto, że nowe przepisy pozwolą także na zwolnienie z opłat drogowych i środowiskowych dla pojazdów niskoemisyjnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (samochody ciężarowe i autobusy).

Po zmianie przepisów rozszerzone zostaną uprawnienia inspektorów UDT o możliwość przeprowadzania kontroli okresowych i doraźnych. "Uprawnienia kontrolne dla UDT zostaną poszerzone o możliwość przeprowadzania kontroli doraźnych w przypadku podejrzenia wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników, z uwagi na awarie lub uszkodzenia powstałe w trakcie eksploatacji stacji oraz punktów ładowania" - wyjaśniono.

Projekt przewiduje ponadto obowiązek uzyskiwania indywidualnych kodów identyfikacyjnych dla operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania i dostawców usługi ładowania.

Nowe przepisy - jak dodano - mają upowszechnić także carsharing, czyli krótkoterminowy najem samochodów. Użytkownicy korzystający z takich pojazdów mają być np. zwolnieni z opłat za parkowanie.

"W krajowych przepisach nie ma obecnie prawnie uregulowanej definicji tej formy najmu, dlatego propozycja takiego przepisu została dodana do projektowanych zmian. Dodatkowo, stworzony został system zachęt dla użytkowników oraz operatorów zajmujących się świadczeniem takiej usługi, m.in. zwolnienie z obowiązku opłaty za parkowanie w przestrzeni miejskiej oraz możliwość poruszania się po buspasach" - poinformowano.

W wykazie wskazano również, że nowe przepisy mają na celu także "określenie zasad korzystniejszej amortyzacji dla pojazdów niskoemisyjnych w aspekcie finansowym". "Zaproponowane rozwiązania są korzystniejsze od obowiązujących dla pojazdów spalinowych, a co za tym idzie służą promocji pojazdów niskoemisyjnych" - czytamy.