Unia Europejska przyjęła nowe regulacje dla sektora transportowego, które mają ułatwić firmom i władzom krajowym radzenie sobie z nadzwyczajnymi okolicznościami powstałymi w wyniku kryzysu epidemicznego. W zeszłym tygodniu Rada Europejska zatwierdziła tymczasowe środki pozwalające państwom członkowskim na przedłużenie ważności niektórych certyfikatów i licencji w transporcie drogowym, kolejowym czy wodnym oraz poluzowała zasady naliczania opłat dla statków korzystających z infrastruktury portowej.
Dokument przyjęty przez Radę bierze pod uwagę, że epidemia szerzy się w różnym stopniu w poszczególnych krajach, a co za tym idzie – jedne z nich są w stanie kontynuować wydawanie licencji i certyfikatów, a w innych jest to utrudnione lub wręcz niemożliwe. Nawet jeśli licencje wydane w jednym kraju są uznawane w pozostałych, musi istnieć możliwość ich przedłużenia. Pomoże to w zapewnieniu ciągłego funkcjonowania rynku wewnętrznego i transgranicznej wymiany handlowej. Polska przyjęła przepisy przedłużające ważność tego typu licencji i pozwoleń, jednak bez przepisów w skali unijnej istniały wątpliwości, czy będą one ważne w innych krajach UE.