Projekt ustawy Kolej Plus, która ma pomóc w zmniejszeniu wykluczenia komunikacyjnego społeczeństwa, jest praktycznie gotowy do przyjęcia przez rząd - poinformował w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas otwarcia IX Kongresu Kolejowego.

"Praktycznie gotowy jest do przyjęcia przez rząd projekt ustawy Kolej Plus, która będzie miała niebagatelny wpływ na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym" - powiedział Adamczyk.

Jak wcześniej informował resort infrastruktury, Kolej Plus ma pomóc wspierać rozwój i rewitalizację linii kolejowych, przede wszystkim o znaczeniu lokalnym, i powstrzymać ich degradację.

Kolej Plus ma się składać z kilku segmentów - jednym z nich jest segment inwestycyjny, który ma doprowadzić kolej do miast i miasteczek, do których do tej pory nie dojeżdżały pociągi. Kolej ma też stać się jeszcze bardziej przyjazna pasażerowi.

Reklama

Projektowane zmiany wprowadzają mechanizmy prawne, które m.in. upraszczają procedurę uzyskiwania zapewnienia finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych. Stwarzają także zachęty dla samorządów województw do rozwijania lokalnych połączeń kolejowych poza granice sąsiedniego województwa.

Nowe przepisy pozwolą na przeznaczenie środków Funduszu Kolejowego na finansowanie lub współfinansowanie przez województwa zakupu, modernizacji oraz napraw pojazdów kolejowych. Mają też umożliwić samorządom województw realizację przewozów kolejowych dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa.

Zmiany eliminują też dotychczasowy brak kontroli formalnej nad likwidacją linii kolejowych przez przywrócenie wymogu uzyskania zgody właściwego ministra; wprowadzają też możliwość użyczenia jednostkom samorządu terytorialnego gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach kolejowych lub bocznicach wraz z zabudowaną infrastrukturą na cele transportowe.

Zmiany pozwolą również na oddanie zabytkowego mienia PKP lub PKP Polskich Linii Kolejowych do korzystania, w tym nieodpłatnego, na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowej posiadającej osobowość prawną oraz status organizacji pożytku publicznego.