W dniu 7 maja 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej wydał na podstawie art. 28 ust. 1 Pt decyzję nr DHRT-WWM-6080-172/09(123) zastępującą umowę o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączenia sieci pomiędzy stacjonarną publiczną siecią telekomunikacyjną Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej: Telekomunikacją Polską S.A.) a ruchomą publiczną siecią telekomunikacyjną Sferii S.A. z siedzibą w Warszawie.

Prezes UKE wydając decyzję ustalił warunki współpracy oraz rozliczeń umożliwiające wymianę ruchu pomiędzy publiczną stacjonarną siecią telefoniczną Orange a publiczną ruchomą siecią telefoniczną Sferii.

Decyzja określa warunki współpracy w zakresie połączenia sieci Sferii i sieci Orange na potrzeby realizacji usług telekomunikacyjnych, w tym także warunki techniczne realizacji i utrzymania połączenia sieci oraz szczegółowe warunki rozliczeń. Warunki współpracy określone w decyzji w zakresie usług świadczonych przez Orange są zgodne z treścią obowiązków ciążących na Orange w oparciu o Ofertę SOR (tj. Ofertę ramową określającą ramowe warunki dostępu telekomunikacyjnego w zakresie rozpoczynania i zakańczania połączeń, hurtowego dostępu do sieci Orange, dostępu do łączy abonenckich w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony, dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych, zatwierdzoną decyzją Prezesa UKE z dnia 29 września 2010 r., zmienioną w części decyzją Prezesa UKE z dnia 5 kwietnia 2011 r., z dnia 4 października 2011 r. oraz z dnia 3 marca 2014 r.).

W zakresie usług świadczonych przez Sferię, wskazać należy na fakt braku analizy rynku zakańczania połączeń w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej Sferii i w związku z tym brak obowiązków regulacyjnych ciążących w tym zakresie na Sferii. W związku z powyższym w decyzji, w zakresie opłat po stronie Sferii, za zasadne uznano wprowadzenie jedynie stawki MTR Sferii - na poziomie 0,0429 PLN/min., tj. symetrycznym do stawek MTR wszystkich pozostałych operatorów sieci mobilnych (MNO) ustalonych w decyzjach SMP MNO z dnia 14 grudnia 2012 r.

W zakresie pozostałych opłat po stronie Sferii (tj. opłat z tytułu wykorzystania infrastruktury Sferii), z uwagi na brak ciążących na Sferii obowiązków regulacyjnych, brak było podstaw do ich ustalenia. Z jednej strony bezpodstawne było bowiem ich ustalenie na poziomie symetrycznym do opłat Orange (co stanowiłoby rozciągnięcie na Sferię obowiązków ciążących na Orange). Z drugiej strony, na Sferii nie ciąży (tak jak na innych operatorach alternatywnych) m.in. przewidziany w art. 36 Pt obowiązek równego traktowania oraz przewidziany w art. 37 Pt obowiązek ogłaszania lub udostępniania informacji w sprawach zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego w tym opłat z tego tytułu. W związku z tym Sferia nie jest zobligowana do opublikowania informacji z zakresu dostępu telekomunikacyjnego, która mogłaby służyć za podstawę ustalenia w niniejszej decyzji opłat z tytułu dostępu do infrastruktury Sferii.

Zdaniem Prezesa UKE, niniejsze rozstrzygnięcie w ramach stosunków międzyoperatorskich przełoży się na relacje detaliczne, gdyż Sferia, mając możliwość tworzenia nowej, atrakcyjnej cenowo oferty na rynku telekomunikacyjnym, będzie działała w interesie użytkowników sieci telekomunikacyjnych, którzy będą mieli możliwość korzystania z różnorodnych ofert detalicznych.

Przy podejmowaniu przedmiotowego rozstrzygnięcia Prezes UKE uwzględnił także charakter zaistniałych kwestii spornych, opierając się w tym zakresie na zgromadzonym w toku postępowania administracyjnego materiale dowodowym, a także uwzględnił praktyczną możliwość wdrożenia rozwiązań dotyczących ekonomicznych aspektów dostępu telekomunikacyjnego.

W ocenie Prezesa UKE, określone decyzją warunki świadczenia dostępu telekomunikacyjnego, w tym opłaty za dostęp telekomunikacyjny, stwarzają dla Sferii niedyskryminujące warunki dostępu telekomunikacyjnego. Na warunkach nie gorszych od określonych decyzją, Orange ma bowiem na mocy Oferty SOR obowiązek świadczenia dostępu telekomunikacyjnego na rzecz innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Wydając niniejszą decyzję, Prezes UKE wziął również pod uwagę pozycje rynkowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Źródło: UKE