W dniu 16.12.2013 r. TelePolska sp. z o.o. złożyła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) odwołanie od Decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dn. 2.12.2013 r., w sprawie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 1.936.840,10 zł za stosowanie przez Spółkę po 21 stycznia 2013 r. umów początkowych z konsumentami z 26 miesięcznym okresem obowiązywania, zamiast – w opinii UKE – maksymalnie 24 miesięcznego.

TelePolska sp. z o.o. uważa, że – w świetle posiadanych ekspertyz prawnych – nie złamała przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz jest przekonana, że Decyzja Prezesa UKE zostanie przez SOKiK uchylona.

Spółka stoi na stanowisku, że na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16.11.2012 r. nowelizującej Prawo telekomunikacyjne, operatorzy uzyskali 5 miesięczny okres przejściowy na dostosowanie umów, regulaminów i cenników do nowego brzmienia Prawa telekomunikacyjnego. Oznacza to, że Spółka mogła w czasie od 21 stycznia do 21 czerwca 2013 roku zawierać z abonentami umowy, w których początkowy okres obowiązywania wynosił 26 miesięcy.

Zgodne z prawem działanie Spółki potwierdzają opinie prawne sporządzone przez trzech wybitnych specjalistów prawa: prof. Adama Brzozowskiego, prof. Wojciecha Kocota oraz znanego konstytucjonalisty - dr. Ryszarda Piotrowskiego – eksperta m.in. Trybunału Konstytucyjnego. Dr Piotrowski uważa, że: „z treści art. 13 ust.1 ustawy wynika, że w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia jej w życie, dostawcy usług telekomunikacyjnych zobowiązani są do dostosowania warunków umów do wymagań tej ustawy. Uznanie, że mieli oni w tym czasie – wbrew sformułowaniu art. 13 ustawy – nie zawierać umów, albo je zawierać pomimo braków warunków, byłoby swoistą pułapką prawną stworzoną w drodze interpretacji przepisów”. Sprzeczną nie tylko z samą ustawą, ale i naruszającą zasadę demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP – uzasadnia dr Ryszard Piotrowski.

TelePolska zwraca uwagę, że dostosowanie dokumentów do nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego w zakresie innych zapisów zostało podobnie zinterpretowane przez większość operatorów. Oni także zastosowali maksymalnie 5 miesięczny okres na wprowadzenie wszystkich wymaganych nowelizacją zmian.

W odwołaniu do SOKiK, TelePolska sp. z o.o. nie zgadza się stanowczo z zawartym w Decyzji Prezesa UKE stwierdzeniem, że dopiero pod groźbą nałożenia kary pieniężnej zaczęła przestrzegać prawa. Taka opinia – zdaniem Spółki- jest niesprawiedliwa i nie poparta żadnymi dowodami. Jako przykład działań wskazujących na dobrą wolę Spółki oraz gotowość pełnej współpracy z UKE, należy wskazać przede wszystkim: wykonanie wszystkich zaleceń pokontrolnych oraz konsultowanie – na bieżąco – ich wdrażania z przedstawicielami UKE. Warto też podkreślić, że Spółka wprowadziła nowe dokumenty, dopiero po wcześniejszym zapytaniu UKE, czy zgłasza do nich jakikolwiek zastrzeżenia. TelePolska sp. z o.o. współpracowała także z UKE w trakcie postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Za niesprawiedliwe i niezgodne z rzeczywistością Spółka uznaje również takie stwierdzenie Prezesa UKE, że dopiero po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu postępowania przestała łamać prawo.

Już 6 maja 2013 r., a więc na trzy dni przed otrzymaniem zawiadomienia z dnia 7 maja 2013 r. o wszczęciu postępowania, Spółka przesłała prezesowi UKE pismo informujące o wypełnieniu zaleceń pokontrolnych wraz z wzorami nowych umów i regulaminów dostosowanych do zmian w Prawie Telekomunikacyjnym. Pomimo, że spółka nie zgadzała się z interpretacją art. 13 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2012 r. przez Prezesa UKE, wykazała dobrą wolę i wysłała do Abonentów pisma z propozycją skrócenia okresu umów z 26 do 24 miesięcy.
TelePolska sp. z o.o. uważa, że zawarte w odwołaniu argumenty spowodują uchylenie przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów krzywdzącej Spółkę Decyzji Prezesa UKE.