Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Telekomunikacji Polskiej S.A. od wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie nałożenia przez Prezesa UKE kary 200 000 zł za niewypełnienie przez Telekomunikację Polską S.A. obowiązków regulacyjnych.

27 listopada 2013 r. przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa z apelacji Telekomunikacji Polskiej S.A. (TP S.A.) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) z dnia 5 października 2012 r. sygn. akt XVII AmT 31/11, którym to wyrokiem SOKiK oddalił odwołanie TP S.A. od decyzji Prezesa UKE z dnia z dnia 21 października 2008 r. nr DDRT-WUD-079-25/08(13) w sprawie nałożenia na TP S.A. kary 200 000 zł za niewypełnianie obowiązków regulacyjnych w zakresie przedstawienia Prezesowi UKE do zatwierdzenia projektów zmian cenników:

Cennika usług telekomunikacyjnych tp,
Cennika usługi linia cyfrowa ISDN tp (rozwiązania dla biznesu),
Cennika usługi Octopus ISDN świadczonej przez TP S.A.,

w zakresie wprowadzenia usługi „szukam i łączę tp".

Reklama

Sąd Apelacyjny rozpoznawał przedmiotowa sprawę po raz drugi, gdyż wcześniej wyrokiem z 31 maja 2011 r., sygn. akt VI ACa 1299/10 z uwagi na wadliwość uzasadnienia i nierozpoznanie istoty sprawy uchylił pierwszy wyrok SOKiK z dnia 29 lipca 2010 r. sygn. akt XVII AmT 59/09 (oddalający także odwołanie TP S.A.) i przekazał temu Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania.

SOKiK, rozpoznając po raz drugi odwołanie TP S.A. od zaskarżonej decyzji, oddalił je ponownie wyrokiem z dnia 5 października 2012 r. sygn. akt XVII AmT 31/11, od którego to wyroku apelację wniosła TP S.A. Sąd oddalił apelację TP S.A.

Reklama

Sąd Apelacyjny w ustnym uzasadnieniu podniósł, iż kluczową kwestią w niniejszej sprawie było zagadnienie, czy usługa „szukam i łącze tp” należy do usług regulowanych w ramach tzw. decyzji SMP wyznaczających TP S.A. jako przedsiębiorcę posiadającego pozycję dominującą na rynku 3 (krajowy rynek świadczenia usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla konsumentów) oraz rynku 5 (krajowy rynek świadczenia usługi krajowych połączeń telefonicznych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej dla użytkowników końcowych, z wyłączeniem konsumentów) i nakładających na TP S.A. obowiązki regulacyjne, między innymi obowiązek, o którym mowa w art. 46 ust. 3 pkt 4 Pt, polegający na przedstawianiu do zatwierdzenia przez Prezesa UKE cenników i regulaminów świadczenia usług.

W ustnych motywach wyroku Sąd wskazał, że podzielił stanowisko Prezesa UKE, iż usługa „szukam i łącze tp” nie jest usługą samoistną i nie ma racji bytu bez następującego po nim połączenia telefonicznego.

Uzasadniając wyrok Sąd wskazał, że skoro obowiązki regulacyjnej nałożone na TP S.A. decyzjami SMP dotyczącymi rynku 3 i rynku 5 wskazywały rodzaje połączeń, bez względu na sposób ich inicjowania i realizację, to do rynków 3 i 5 należą połączenia realizowane w ruchu automatycznym (bezpośrednio przez inicjującego), jak również realizowane w ruchu półautomatycznym. Tym samym, w ocenie Sądu, usługa polegająca na odpłatnym przekierowaniu (tak jak ma to miejsce w przypadku usługi „szukam i łączę tp") mieści się w ramach usług określonych Decyzjami SMP. Warunkiem jest jedynie, aby przekierowane połączenia należały do kategorii połączeń określonych w Decyzjach SMP, co w ramach usługi „szukam i łącze tp” miało miejsce.

Z uwagi na powyższe sąd uznał, że TP S.A. była zobowiązana do przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi UKE projektów cenników usług w zakresie wprowadzenia usługi „szukam i łączę tp".

Wyrok jest prawomocny.

Źródło: UKE