Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, obradująca nad kolejnym rządowym projektem nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej, zajęła się m.in. zapisami dot. zmian w Prawie telekomunikacyjnym, zakładającymi wprowadzenie trybu konkursowego przy powoływaniu prezesa UKE.

Po I czytaniu w Sejmie do komisji finansów publicznych trafił w środę kolejny rządowy projekt nowelizacji tzw. tarczy antykryzysowej. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przewidują m.in. zmiany w Prawie telekomunikacyjnym, m.in. wprowadzenie trybu konkursowego przy wyborze prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz znoszą wymóg zatwierdzania tej nominacji przez Senat.

W art. 13 projektu, który zawiera proponowane zmiany, znalazł się punkt głoszący, że "Prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Kadencja Prezesa UKE trwa 5 lat." Według obecnie obowiązujących przepisów, "Prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Prezesa Rady Ministrów". Projekt proponuje przepis stanowiący, że kandydat na Prezesa UKE, wskazywany przez Prezesa Rady Ministrów Sejmowi, jest wyłaniany w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

"Jeżeli chodzi o regulatorów, którzy funkcjonują w naszym systemie prawnym - o UOKiK, o URE, o UTK - to nigdzie tam nie mamy do czynienia ze zgodą Senatu. (...) Jeżeli chodzi o URE i UOKiK, to nie jest przewidziana rola Sejmu" powiedziała podczas posiedzenia komisji wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

"Przepisy, które proponujemy dzisiaj, są wdrożeniem przepisów wynikających z dyrektywy Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej, które powinny wejść z końcem tego roku" - dodała. "Zgodnie z wytycznymi dyrektywy unijnej, wprowadzamy tryb wyłonienia kandydata w sposób transparentny, w otwartym konkursie. Tego dotychczas nie było" - zaznaczyła.

Pytana o brak w projekcie przepisów przejściowych dotyczących wyboru prezesa UKE, powiedziała, że jej resort widzi, że "mogą tu się pojawić wątpliwości, niejasności" i że w tej sprawie "zostanie przedłożona poprawka".

W projekcie znalazły się także przepisy, które dają podstawę do anulowania ogłoszonej przez prezesa UKE aukcji 5G. Resort cyfryzacji uzasadnił wcześniej podjętą decyzję o unieważnieniu postępowania wątpliwościami prawnymi powstałymi po ogłoszeniu przez Prezesa UKE informacji o zawieszeniu aukcji.

Ponadto w projekcie zawarto także zmiany w Prawie telekomunikacyjnym związane z wdrożeniem w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE), co ma podwyższyć standardy bezpieczeństwa. Przewidują one m.in. wprowadzenie nowych uregulowań dotyczących postępowań selekcyjnych prowadzonych przez UKE. W projekcie decyzji rezerwacyjnej Prezes UKE będzie określał wymogi w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej, a wymogi te będą opiniowane przez Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa.