Trzy lata więcej będą mieli właściciele, którzy chcą wystąpić o odszkodowanie z powodu objęcia ich nieruchomości strefą ograniczonego użytkowania. Tak wynika z komisyjnego projektu nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Obecnie, jeżeli z powodu objęcia nieruchomości obszarem ograniczonego użytkowania korzystanie z niej lub z jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel może żądać jej wykupienia albo też odszkodowania za poniesioną szkodę, np. za zmniejszenie jej wartości.
Z roszczeniem można wystąpić jedynie w ciągu dwóch lat od wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z posiadłości.
Reklama
To zdaniem posłów zdecydowanie za krótko. Dlatego zaproponowali, aby właściciele mieli pięć lat na wystąpienie z roszczeniem. – Dwuletni okres przedawnienia stanowi istotne utrudnienie dla obywateli – wskazują posłowie w uzasadnieniu. – Początek obowiązującego dwuletniego okresu, w którym należy wystąpić z roszczeniem, nie jest dostosowany do realiów, ponieważ biegnie on od chwili wejścia w życie aktu prawnego ustanawiającego ograniczenia, a nie faktycznego ujawnienia się niedogodności w korzystaniu z nieruchomości – wskazują.
Parlamentarzyści zwracają też uwagę, że przeciętny obywatel nie śledzi na co dzień dzienników urzędowych i tablic informacyjnych w budynkach samorządowych. – Nie bez znaczenia w ocenie obecnego terminu, jest również to, iż wydanie, a tym bardziej dzień wejścia w życie, rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, może być w ogóle niezauważone przez jej właściciela – uważają.
I dodają, że akty prawa miejscowego wydawane np. przez sejmik województwa (czyli organy odległe dla mieszkańca np. małej gminy) nie wiążą się z koniecznością powiadamiania właścicieli ani też nie zobowiązują samorządu niższego szczebla do takich działań.
Posłowie zaproponowali zmianę po uwzględnieniu petycji wójta gminy Buczek, na której terenie znajduje się lotnisko. Decyzją sejmiku województwa utworzono wokół niego strefę ograniczonego użytkowania. Część mieszkańców nie zdążyła jednak wystąpić o odszkodowanie, mimo że po objęciu strefą ich posesje znacznie straciły na wartości poprzez m.in. zakaz budowy nowych lub przebudowy i rozbudowy już istniejących budynków mieszkalnych.
Etap legislacyjny
Projekt złożony do laski marszałkowskiej