Uzyskanie pozwolenia na broń w Polsce jest procesem regulowanym przez prawo, mającym na celu zapewnienie, że broń trafia tylko w ręce osób odpowiedzialnych i prawidłowo przeszkolonych. Proces ten obejmuje szereg badań, egzaminów i formalności, które mają na celu zweryfikowanie kwalifikacji kandydata do posiadania broni. Jak dokładnie wygląda i ile kosztuje wyrobienie sobie takiego pozwolenia?

Składanie wniosku o pozwolenie na broń

Dostęp do broni w Polsce reguluje Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji ( Dz. U. z 2020 r. poz. 955 ze zm.). Zgodnie z nią pierwszym krokiem w procesie uzyskania pozwolenia na broń jest złożenie wniosku w odpowiedniej komendzie wojewódzkiej Policji, zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek powinien zawierać pełne dane osobowe, informacje o celu, dla którego broń ma być używana, oraz rodzaj i liczbę broni, którą wnioskodawca chce posiadać.

Jakie wymagania trzeba spełnić by dostać pozwolenie na broń?

Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń musi spełniać następujące kryteria:

  • Mieć co najmniej 21 lat (chociaż istnieją wyjątki dla młodszych osób w specyficznych sytuacjach, np. sportowców).
  • Posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
  • Uzyskać pozytywne orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające zdolność do posługiwania się bronią.
  • Być niekarana za przestępstwa umyślne.
  • Nie być uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
  • Wykazać uzasadnioną potrzebę posiadania broni.

Co istotne, zarówno badanie lekarskie, jak i psychologiczne muszą pochodzić z ostatnich trzech miesięcy. Badania te są kluczowe dla oceny zdolności kandydata do bezpiecznego posługiwania się bronią. Obejmują one ocenę ogólnego stanu zdrowia, funkcji psychicznych, wzroku, słuchu oraz koordynacji. Muszą być przeprowadzone przez uprawnionych lekarzy i psychologów.

Rodzaje pozwoleń na broń

Wyrobienie pozwolenia nie jest jednak jednolite i wymaga różnych dokumentów. Pozwolenie na broń może być wydane na różne cele, w tym:

1. Pozwolenie na broń w celach łowieckich:
a. Zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego,
b. Zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania.
2. Pozwolenie na broń w celach sportowych:
a. Potwierdzenie członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
b. Potwierdzenie kwalifikacji sportowych,
c. Licencja właściwego polskiego związku sportowego.
3. Pozwolenie na broń w celach ochrony osobistej:
a. Dokumentacja potwierdzająca realne i stałe zagrożenie życie, zdrowia lub mienia.
4. Pozwolenie na broń przeznczoną do celów rekonstrukcji historycznej:
a. Potwierdzenie członkostwa w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych,
b. Zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia.
5. Pozwolenie na broń w celach kolekcjonerskich:
a. Potwierdzenie członkostwa w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.
6. Pozwolenie na broń w celach pamiątkowych:
a. Dokumentacja potwierdzająca nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia.
7. Pozwolenie na broń w celach szkoleniowych:
a. udokumentowane posiadanie uprawnień do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim,
b. dokumentacja potwierdzająca prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Koszty i czas oczekiwania

Koszt uzyskania pozwolenia na broń zaczyna się od około 3000 zł i może wzrosnąć w zależności od wymaganych kursów czy dodatkowych badań. Proces wydania pozwolenia trwa zazwyczaj od dwóch do sześciu miesięcy, ale może się wydłużyć w przypadku niekompletnych lub błędnych dokumentów.

Pozwolenie na broń dla służb mundurowych

W ubiegłym roku nastąpiła ważna zmiana w myśli prawnej dotyczącej pozwolenia na broń. Osoby, którym przydzielono broń służbową niejako z urzędu mają "ważną przyczynę posiadania broni". Dotychczas broń do celów ochrony osobistej umotywować można było jedynie "stałym, realnym i ponadprzeciętnym zagrożeniem życia, lub mienia”. Obecnie ułatwiony dostęp jest motywowany "chęcią wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariusza". W naturalny sposób mundurowi będą również mogli podnosić swoje umiejętności strzeleckie. O zmiany walczyli przedstawiciele związków zawodowych polskich służb. Ustawodawca szczegółowo przedstawił, kto będzie mógł skorzystać z ułatwień starając się o broń do celów ochrony osobistej.

Są to: funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jedynym zastrzeżeniem są objęci żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy muszą najpierw odsłużyć dwa lata.

Na jak długo ważne jest pozwolenie na broń?

Każda osoba posiadająca administracyjną zgodę na posiadanie broni palnej jest zobowiązana do przedstawiania co 5 lat orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, potwierdzającego:

  • Brak zaburzeń psychicznych lub ograniczonej sprawności psychofizycznej.
  • Brak istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego.
  • Brak uzależnień od alkoholu lub substancji psychoaktywnych.