W trakcie wyborów samorządowych wybierać będziemy również radnych do sejmików województw. W Polsce mamy 16 województw i w każdym z nich jest osobny sejmik, czyli po prostu mały parlament. Co ciekawe, liczba radnych różni się w zależności od województwa. Od czego to zależy? Jakie są kompetencje sejmików?

Kompetencje sejmików

Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy m.in. stanowienie aktów prawa miejscowego. W szczególności statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim oraz zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Dodatkowo, sejmik uchwala też strategię rozwoju województwa i zagospodarowania przestrzennego.

Sejmik określa też budżet województwa i rozpatruje sprawozdania finansowe. Podejmuje też uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa. Do kompetencji sejmiku należy też uchwalanie przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych, a także powoływanie i odwoływanie skarbnika.

Struktura sejmiku

Sejmik wybiera ze swojego grona przewodniczącego i nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących, którzy nie mogą wchodzić w skład zarządu województwa. Przewodniczący sejmiku organizuje jego pracę i prowadzi obrady. Może też powierzyć wykonywanie tych czynności jednemu z wiceprzewodniczących. Co ciekawe, przewodniczący sejmiku nie ma uprawnień, by reprezentować województwo na zewnątrz. Pełnione przez niego i wiceprzewodniczących funkcje mają charakter społeczny.

Ilu jest radnych? Podział na województwa?

W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach bezpośrednich. W regionach do 2 mln mieszkańców jest 30 radnych. Jeśli mieszkańców jest więcej, to dolicza się po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte 500 tys. mieszkańców.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego – 36 radnych

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 30 radnych

Sejmik Województwa Lubelskiego – 33 radnych

Sejmik Województwa Lubuskiego – 30 radnych

Sejmik Województwa Łódzkiego – 33 radnych

Sejmik Województwa Mazowieckiego – 51 radnych

Sejmik Województwa Opolskiego – 30 radnych

Sejmik Województwa Podkarpackiego – 33 radnych

Sejmik Województwa Podlaskiego – 30 radnych

Sejmik Województwa Pomorskiego – 33 radnych

Sejmik Województwa Śląskiego – 45 radnych

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego – 30 radnych

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 radnych

Sejmik Województwa Wielkopolskiego – 39 radnych

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego – 30 radnych