Od tego miesiąca kwota należna gminie za rozpatrzenie wniosku i przyznanie członkom wielodzietnej rodziny dokumentów uprawniających do korzystania z różnego rodzaju ulg i zniżek wzrosła z 21 zł do 24 zł.

Tak wynika z obwieszczenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu KDR oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej karty oraz wydaniem jej duplikatu (M.P. poz. 177). Co do zasady jest tak, że dotacja dla samorządów na pokrycie kosztów obsługi KDR podlega corocznej waloryzacji od 1 marca o wskaźnik inflacji z roku poprzedniego. Przy czym z uwagi na to, że w momencie, gdy karta była wprowadzana, stawki należne gminie za realizację zadań z nią związanych były na niskim poziomie, nawet mimo tego, że w 2023 r. inflacja wynosiła 11,4 proc., ich wzrost jest niewielki.

I tak, dotacja naliczana za przyznanie kart dla wszystkich członków rodziny wielodzietnej, czyli rodzica lub rodziców z minimum trójką dzieci, będzie przez następne 12 miesięcy wynosić 24 zł (do końca lutego było to 21 zł). Będzie tak również w przypadku, gdy o wydanie dokumentu wystąpią jedynie rodzice, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bo oni także są uprawnieni do posiadania tego dokumentu. Z kolei z 6 zł do 7 zł wzrosła wysokość dotacji, gdy po przyznaniu dokumentu rodzinie wielodzietnej doszło do zmiany w liczbie jej członków skutkującej koniecznością wydania karty nowej osobie. O tyle samo wzrosła od marca stawka dla gminy, gdy będzie ona stwierdzać utratę prawa do KDR, bo osoba wchodząca w skład rodziny przestała spełniać przesłanki korzystania z tego dokumentu.

Ponadto z 4 zł do 5 zł została podniesiona dotacja dla samorządu za wydanie karty w tradycyjnej formie plastikowego kartonika, gdy wcześniej rodzina wielodzietna wnioskowała o udostępnienie swoim członkom tylko karty elektronicznej mKDR, czyli aplikacji na smartfon. Jednocześnie bez zmiany pozostanie kwota opłaty, którą musi ponieść osoba wchodząca w skład dużej rodziny za domówienie plastikowego dokumentu, gdy wcześniej dysponowała wyłącznie formą elektroniczną, i będzie ona wynosić 10 zł. Wynika to z tego, że nie jest ona objęta mechanizmem waloryzacji, a jej kwotę określają wprost przepisy ustawy z 5 grudnia 2014 r. o KDR (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2424) Warto dodać, że jeśli rodzina od razu wnioskuje o przyznanie KDR w obydwu formach, to wtedy nie ponosi żadnej opłaty, bo co do zasady jej uzyskanie jest bezpłatne.

Wydanie duplikatu KDR podlega natomiast opłacie, którą musi ponieść osoba, która np. zgubiła ten dokument, i ta opłata jest waloryzowana. W efekcie od marca wynosi ona 15 zł zamiast 13 zł. Gmina za wydanie duplikatu otrzyma zaś 6 zł, a nie 5 zł, jak było do końca ubiegłego miesiąca. ©℗

4 mln osób mają Kartę Dużej Rodziny

14,9 tys. firm i instytucji oferuje zniżki i ulgi posiadaczom Karty Dużej Rodziny