W środę (28 lutego) upływa termin na przekazanie przez gminy regionalnym zarządom gospodarki wodnej sprawozdań z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) w 2023 r. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara do 10 tys. zł.

KPOŚK i jego kolejne aktualizacje dokumentują stopień wdrażania w Polsce dyrektywy ściekowej. Stanowi on wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w odpowiednich terminach. W obecnej – szóstej już – wersji dokumentu ujętych zostało ponad 1,5 tys. takich aglomeracji, a koszt zaplanowanych inwestycji to 28,7 mld zł. Ma się to przełożyć m.in. na wybudowanie 60 nowych oczyszczalni ścieków oraz ponad 8 tys. km sieci kanalizacyjnej, a także zmodernizowanie kolejnych ponad 3,1 tys. km do końca 2027 r.

Zgodnie z art. 89 ustawy z 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) w sprawozdaniu powinny się znaleźć informacje o: stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej, oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz indywidualne systemy oczyszczania ścieków; postępie realizacji przedsięwzięć określonych w KPOŚK; ilości wytworzonych w ciągu roku ton suchej masy osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków komunalnych w aglomeracji oraz o sposobie zagospodarowania tych osadów; ilości ścieków wytworzonych na obszarze aglomeracji oraz jakości ścieków oczyszczonych i odprowadzonych do wód lub do ziemi.

Wzór sprawozdania jest publikowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przed końcem każdego roku. „Wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej (lub w wersji elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym) oraz w edytowalnej formie elektronicznej (drogą mailową) do właściwego terytorialnie regionalnego zarządu gospodarki wodnej do 28 lutego 2024 r.” – przypominają Wody Polskie i dodają, że dokument składający się z pięciu arkuszy należy wypełniać po kolei ze względu na zastosowane w nim autouzupełnianie niektórych pól.

W przypadku nieprzekazania przez gminę sprawozdania w terminie Wody Polskie są zobowiązane do wezwania aglomeracji do złożenia dokumentu w ciągu siedmiu dni. W przypadku uchylania się od tego obowiązku nakładana jest kara pieniężna w wysokości do 10 tys. zł. ©℗