Z 2458 zł do 2988 zł wzrośnie od przyszłego roku kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Decyzja określająca jego wysokość zostanie zmieniona przez gminę z urzędu.

Nowa kwota wsparcia dla opiekunów została ogłoszona w obwieszczeniu ministra rodziny i polityki społecznej z 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 r. (M.P. poz. 1224). Jego publikacji wymagają przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.), które określają procedurę waloryzowania świadczenia pielęgnacyjnego (o planowanym wzroście pisaliśmy w tekście: „Prawie 3 tys. zł świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 r.”, DGP nr 163/2023). Co do zasady jest tak, że kwota tej formy wsparcia podlega corocznej podwyżce z dniem 1 stycznia. Wskaźnikiem waloryzacji jest zaś procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana, w stosunku do wysokości najniższej pensji z 1 stycznia roku poprzedniego. Uzyskaną w ten sposób kwotę świadczenia pielęgnacyjnego zaokrągla się do pełnych groszy w górę i ogłasza w Monitorze Polskim.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz.U. poz. 1893) najniższa pensja od 1 stycznia przyszłego roku będzie wynosić 4242 zł. Z kolei kwota minimalnej płacy 1 stycznia br. wynosiła 3490 zł. Oznacza to wzrost o 21,54 proc. i w praktyce taki będzie wskaźnik waloryzacji świadczenia pielęgnacyjnego. W związku z tym, że w 2023 r. jest ono wypłacane w wysokości 2458 zł, to przy zastosowaniu wspomnianego mechanizmu waloryzacji od 1 stycznia 2024 r. wzrośnie do 2987,45 zł, co po zaokrągleniu daje 2988 zł.

Jednocześnie rozporządzenie, które wskazuje wysokość najniższego wynagrodzenia, analogicznie jak w tym roku, zakłada, że również w 2024 r. zostanie podniesione dwa razy – najpierw 1 stycznia, a potem 1 lipca, i od tego dnia będzie wynosić 4300 zł. Jednak nie będzie to skutkować drugą waloryzacją świadczenia pielęgnacyjnego. Nie przewidują jej bowiem przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, które mówią o tylko jednej zmianie kwoty tego wsparcia w danym roku. W efekcie kolejna podwyżka świadczenia nastąpi 1 lipca 2024 r., ale dopiero od 1 stycznia 2025 r. Co istotne, ogłoszenie obwieszczenia umożliwia teraz gminom wszczynanie postępowań zmieniających decyzje dotyczące przyznania świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie jego wysokości. Będą to robić z urzędu, bez konieczności zawiadamiania strony.

Wyższa o 530 zł kwota świadczenia pielęgnacyjnego to niejedyna zmiana, jaka czeka od 1 stycznia 2024 r. osoby je pobierające. Tego dnia wejdzie bowiem w życie ustawa z 7 lipca 203 r. o świadczeniu wspierającym (Dz.U. poz. 1429). Poza wprowadzeniem nowego świadczenia dla osób niepełnosprawnych zawiera ona przepisy zmieniające warunki otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Od przyszłego roku będzie ono wypłacane do momentu ukończenia 18 lat przez osobę wymagającą opieki. Dodatkowo jego kwota będzie zwiększana o 100 proc. na każde drugie i kolejne niepełnosprawne dziecko, którymi zajmuje się rodzic. Ponadto opiekun będzie mógł łączyć pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego z pracą. Przy czym nowe przepisy mają objąć osoby, które prawo do tej formy wsparcia nabędą po 1 stycznia 2024 r. Rodzice, którzy mają przyznane świadczenie na podstawie dotychczasowych przepisów, będą musieli z niego zrezygnować i jeszcze raz złożyć wniosek, tak aby został on rozpatrzony na podstawie zmienionych regulacji. ©℗