Projekt zmian w przepisach o przetargach publicznych może zrewolucjonizować funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. 24 marca do Sejmu wpłynął rządowy projekt o zmianie ustawy o przetargach publicznych, który m.in. wprowadza zamówienia in house.

Dzięki tego typu zamówieniom podmioty publiczne będą mogły zlecać spółkom i innym podmiotom zależnym zadania publiczne bez konieczności organizowania przetargu.
Projekt zawiera propozycję, aby zamówienia in-house były udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki, a same przesłanki zostały zmodyfikowane. Zgodnie z dyrektywą UE, chodzi o zachowanie równowagi na rynku prywatnym poprzez sformułowanie przepisów w taki sposób, aby podmioty, które otrzymują zlecenia bez przetargu w zasadzie nie uczestniczyły w konkurencji na otwartym rynku.

W projekcie znalazło się pięć kategorii umów zawieranych między podmiotami sektora publicznego i które wyłączone są spod dotychczasowych zasad zamówień publicznych. Są to zamówienia udzielane podmiotom kontrolowanym (in-house) oraz udzielane przez podmiot kontrolowany kontrolującemu go zamawiającemu (odwrócona relacja in-house). Ustawodawca wyróżnia też siostrzaną relację in-house, polegającą na udzieleniu zamówienia publicznego pomiędzy podmiotami kontrolowanymi przez tego samego zamawiającego a także te udzielane podmiotowi kontrolowanemu przez kilku zamawiających.

Samorządowcy muszą przygotować się na zmiany także w związku z planowaną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawodawca planuje
umożliwić gminom zastosowanie wszystkich trybów udzielania zamówień przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych, łącznie z zastosowaniem trybu z wolnej ręki, z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamówień in-house, w przypadku odbierania albo odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obowiązująca dotychczas ustawa przewiduje wyłonienie takich wykonawców wyłącznie w drodze przetargu.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw