Świadczenie przez dom pomocy społecznej (DPS) usług pobytowych w formie dziennej lub całodobowej na czas określony będzie musiało się odbywać w wydzielonych pomieszczeniach, które będą spełniały określone przepisami wymogi.

Pobyt krótkoterminowy w DPS: dzienny i całodobowy

Tak wynika z projektu rozporządzenia, które ma zmienić rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 23 sierpnia 2012 r. w sprawie DPS (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 734). Jego modyfikacja jest związana z wchodzącą w życie 1 listopada br. ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1693), która daje DPS możliwość przyjmowania osób na pobyt krótkoterminowy:

  • dzienny, w wymiarze od 4 do 12 godzin przez nie więcej niż 30 dni w roku
  • całodobowy, do 30 dni w roku (w obydwu przypadkach będzie można wydłużyć go o dodatkowe 30 dni).

Dlatego obowiązujące przepisy rozporządzenia, które określają standardy podstawowych usług zapewnianych przez DPS stałym mieszkańcom, zostaną teraz uzupełnione o wymagania, jakie będą dotyczyć wsparcia krótkoterminowego.

Pobyt krótkoterminowy w DPS [STANDARDY]

Projekt zakłada, że placówka, która zdecyduje się oferować miejsca czasowego pobytu, będzie musiała zapewnić do tego celu wyodrębnione, pozbawione barier architektonicznych pomieszczenia, tak aby ta dodatkowa działalność nie miała negatywnego wpływu na funkcjonowanie osób mieszkających w domu na co dzień.

Zgodnie z proponowanymi przepisami krótkoterminowy pobyt całodobowy ma się odbywać w pokojach o takim samym standardzie, jaki mają te zajmowane przez pensjonariuszy DPS (dotyczy to również łazienek). Natomiast osoby, które będą korzystać z czasowej opieki dziennej, będą mogły przebywać w pomieszczeniu wyposażonym w stoły i krzesła lub kanapy i fotele, które będzie też pełnić funkcję jadalni, z zastrzeżeniem, że powierzchnia przypadająca na jedną osobę nie może być mniejsza niż 4 mkw.

Dodatkowo dla opieki dziennej będzie niezbędne wydzielenie pomieszczenia na odpoczynek z miejscami leżącymi, szatni oraz co najmniej dwóch toalet. Dyrektor domu będzie zaś musiał dokumentować przebieg pobytu czasowego (dziennego i całodobowego), w szczególności to, jakim wsparciem byli objęci podopieczni.

Wprowadzenie opieki krótkoterminowej wymaga również zmiany wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie DPS, którego wzór jest zawarty w załączniku do rozporządzenia. Wojewoda będzie bowiem wydawał zgodę zarówno na utworzenie nowych miejsc pobytu dziennego i całodobowego, jak i na przekształcenie miejsc statutowych, które pierwotnie powstały dla stałych mieszkańców. Wniosek został więc poszerzony o rubryki, w których samorząd prowadzący DPS będzie deklarował, czy będzie realizował usługi opieki czasowej, w jakiej formie oraz ile będzie na nią przeznaczonych miejsc w placówce.

Regulacja podstawowej działalności DPS

W projekcie rozporządzenia znalazły się też zmiany, które odnoszą się wprost do podstawowej działalności DPS. Jedną z nich jest nałożenie na nie wymogu umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej, na której poza podstawowymi danymi placówki znajdą się numery telefonów alarmowych oraz dane teleadresowe instytucji kontrolnych oraz urzędów i organizacji działających w zakresie praw człowieka, m.in. rzecznika praw obywatelskich, rzecznika praw pacjenta, prokuratury rejonowej, sądu, ośrodka pomocy społecznej, wydziału polityki społecznej właściwego urzędu wojewódzkiego.

Wreszcie zostaną doprecyzowane przepisy określające wskaźniki zatrudnienia wspomnianego zespołu w taki sposób, aby można było w nich uwzględniać osoby wykonujące pracę w ramach umowy cywilnoprawnej, jeśli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu. ©℗